Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - ČÁST ŠESTÁ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » ČÁST ŠESTÁ

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČÁST ŠESTÁ

Přechodná ustanovení

1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede
dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i
nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však
posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Ustanovení § 369a obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, se
nepoužije na vztahy založené smlouvami uzavřenými přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje zánik prokury podle
§ 14 obchodního zákoníku, obchodní plné moci podle § 15 obchodního
zákoníku a plné moci k nakládání s peněžními prostředky na účtu podle §
710 obchodního zákoníku, udělených přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, ledaže zmocnitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona písemným
právním úkonem s úředně ověřeným podpisem prohlásí, že

a) jím udělená prokura nebo obchodní plná moc nezanikají po jeho smrti;
v případě prokury je prokurista povinen postupovat obdobně podle § 14
odst. 7 obchodního zákoníku a osoba zmocněná obchodní plnou mocí
postupovat obdobně podle § 15 odst. 3 obchodního zákoníku,

b) jím udělená plná moc k nakládání s peněžními prostředky na jeho účtu
nezaniká po jeho smrti; je-li prohlášení majitele účtu učiněno před
bankou, úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

4. Pokud došlo k obnovení účasti společníka ve společnosti podle
ustanovení § 148 odst. 4 obchodního zákoníku přede dnem účinnosti
tohoto zákona, a pokud společníkovi v důsledku toho vznikl závazek
nahradit společnosti vypořádací podíl a společník tento vypořádací
podíl společnosti nenahradí do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona,
jeho účast ve společnosti zanikne.


Obchodní zákoník ›  ČÁST ŠESTÁ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301127