Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.II zákona č. 453/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.II zákona č. 453/2003 Sb.

Čl.II zákona č. 453/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených
k výkonu práce do obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které ke
dni 31. března 2004 plnily úkoly při provádění státní sociální podpory
podle zvláštního právního předpisu, přechází dnem účinnosti tohoto
zákona z těchto obecních úřadů podle § 249 odst. 2 zákoníku práce na
stát. Za stát v pracovněprávních vztazích jedná organizační složka
státu - příslušný úřad práce, jímž je úřad práce, v jehož obvodu se
nachází obecní úřad obce uvedený ve větě první. Věta první a druhá
neplatí pro hlavní město Prahu.

2. Správní řízení zahájená ve státní sociální podpoře obecním úřadem
obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí
orgány státní sociální podpory podle působnosti svěřené jim ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se v případech podle bodu 2
orgánům státní sociální podpory prodlužují o 30 dnů.

4. Výkon rozhodnutí zahájený obecním úřadem obce s rozšířenou
působností přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo výkon
rozhodnutí, který bude možné zahájit až po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí nebo provedou úřady státní sociální podpory podle
působnosti svěřené jim ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převodem činností ve
státní sociální podpoře od 1. dubna 2004 na orgány státní sociální
podpory uvedené v čl. I bodu 2 se použijí přiměřeně zvláštní právní
předpisy, které upravovaly provedení spisové rozluky v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, s tím, že písemnosti, spisy a
spisovny přejdou z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady
práce, s výjimkou případů, kdy pro provádění státní sociální podpory
bude příslušné hlavní město Praha.

6. Pracoviště státní sociální podpory, na nichž se před 1. dubnem 2004
prováděla státní sociální podpora, se dnem 1. dubna 2004 stávají
pracovišti těch orgánů státní sociální podpory, na která podle čl. I
přecházejí příslušné činnosti ve státní sociální podpoře.

7. Při stanovení rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se
podle čl. I bodů 5 až 13 postupuje nejdříve, jde-li o nárok na sociální
příplatek a příspěvek na bydlení, od 1. července 2004, a jde-li o nárok
na přídavek na dítě, od 1. října 2004.

8. Zaopatřovací příspěvek (čl. I body 22 a 23) se vyplatí naposledy,
jde-li o nárok za prosinec 2003; příspěvek na dopravu se vyplatí
naposledy, jde-li o nárok náležející za měsíc červen 2004.

9. Přeplatky na rodičovském příspěvku vzniklé z důvodu vykonávání
výdělečné činnosti ve větším rozsahu, než umožňovaly předpisy účinné
před 1. lednem 2004, a z důvodu zúčtování rodičovského příspěvku, o
nichž nebylo před 1. lednem 2004 pravomocně rozhodnuto, se nevymáhají.

10. Podmínky nároku na rodičovský příspěvek, jeho výplatu a výši se za
období před 1. lednem 2004 posuzují podle předpisů účinných před tímto
dnem s tím, že zúčtování rodičovského příspěvku se provede naposledy za
kalendářní rok 2002.

11. Smlouvy, včetně jejich dodatků, uzavřené mezi Ministerstvem práce a
sociálních věcí a obcemi, jejichž obecní úřady prováděly ke dni 31.
března 2004 státní sociální podporu, o bezplatném přenechání majetku
České republiky uvedeného v Čl. CXVII bodu 12 zákona č. 320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, včetně majetku tvořícího informační systém a
přenechaném do užívání těmto obcím po 31. prosinci 2002, se ke dni 1.
dubna 2004 zrušují. Předchozí věta se netýká smluv, na jejichž základě
byl takový majetek přenechán do užívání hlavnímu městu Praze a krajským
úřadům.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.II zákona č. 453/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700245