Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl. II zákona č. 414/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl. II zákona č. 414/2008 Sb.

Čl. II zákona č. 414/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Na Úřad práce hlavního města Prahy přecházejí dnem 1. ledna 2009
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců městských
částí hlavního města Prahy zařazených k výkonu práce do úřadů městských
částí hlavního města Prahy, kteří k 31. prosinci 2008 plnili úkoly při
provádění státní sociální podpory.

2. Příslušná městská část hlavního města Prahy dohodne se zaměstnanci
uvedenými v bodě 1 přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
na stát – Úřad práce hlavního města Prahy. Takto provedená delimitace
je závazná.

3. Správní řízení v oblasti státní sociální podpory zahájená do 31.
prosince 2008 úřady městských částí hlavního města Prahy a pravomocně
neskončená dokončí Úřad práce hlavního města Prahy. Lhůty k vydání
rozhodnutí se v těchto případech prodlužují o 30 pracovních dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Žádosti o dávky státní sociální podpory za dobu před 1. lednem 2009
uplatněné po 31. prosinci 2008 posuzuje Úřad práce hlavního města
Prahy.

5. Výkon rozhodnutí nařízený úřadem městské části hlavního města Prahy
v oblasti dávek státní sociální podpory, které je vykonatelné, zahájený
do 31. prosince 2008 a výkon pravomocného rozhodnutí v této oblasti,
které nebylo možné zahájit do 31. prosince 2008, dokončí nebo provede
Úřad práce hlavního města Prahy; výnosy z provedených výkonů rozhodnutí
jsou příjmem státního rozpočtu.

6. Úřady městských částí hlavního města Prahy provedou u všech
dokumentů v oblasti státní sociální podpory, u kterých se dnem 31.
prosince 2008 naplní skartační lhůty, skartační řízení.

7. Písemnosti, na jejichž základě se poskytuje státní sociální podpora,
a písemnosti týkající se správních řízení uvedených v bodu 4 předají
úřady městských částí hlavního města Prahy Úřadu práce hlavního města
Prahy ke dni 1. ledna 2009.

8. Pohledávky, které vznikly z rozhodovací činnosti městských částí
hlavního města Prahy podle zákona o státní sociální podpoře, ve znění
platném do 31. prosince 2008, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009
pohledávkami České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad
práce hlavního města Prahy.

9. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních
orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními úřady přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, před nímž bylo řízení
zahájeno.

10. Příslušné městské části jsou povinny strpět umístění převáděných
zaměstnanců v dosavadních prostorách, včetně obslužných prostor, za
nájemné nepřevyšující výši nájemného v místě obvyklou a za úhradu
prokázaných provozních nákladů do 31. prosince 2010, pokud nebude
dohodnuto jinak.

11. Nárok na rodičovský příspěvek v nižší výměře podle čl. I bodů 5 a 6
se přizná na základě žádosti nejdříve ode dne účinnosti tohoto zákona.

12. Nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona o
státní sociální podpoře ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona se poskytuje bez žádosti, jestliže rodičovský příspěvek
náleží ke dni 31. prosince 2009 a náleží i po tomto datu.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl. II zákona č. 414/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700253