Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.III zákona č. 286/1995 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.III zákona č. 286/1995 Sb.

Čl.III zákona č. 286/1995 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož
vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a
jeho zánik se řídí tímto zákonem.

2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo
koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen,
pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a
provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených
dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7,
doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle
sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To
neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů,
které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo
jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad
vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek provozování živnosti do
šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou
splněny, rozhodne o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny.
Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti na živnost
koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li
ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo
rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu
živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek provozování živnosti,
jedná se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek
z dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v
předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně,
živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode
dne účinnosti tohoto zákona.

4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není
živností, zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto
zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; v téže lhůtě pozbývá
platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti,
která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby
pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na
základě oprávnění k podnikatelské činnosti, které získaly před jeho
účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě
lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.

5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti
tohoto zákona, o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona
pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o
uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení
provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých
nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se
dokončí podle dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení
právní úprava tohoto zákona příznivější.

6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla
živností volnou a která byla provozována na základě živnostenského
listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto
zákona, se nepožaduje šest let splnění zvláštních podmínek pro
provozování živnosti podle tohoto zákona.

7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která
provozuje ode dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční
osoby, může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po
dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění,
které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží
živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto
zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.

8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11
odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou
osvobozeny od správních poplatků.


Živnostenský zákon ›  Čl.III zákona č. 286/1995 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500250