Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 86 zákona č. 119/2002 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 86 zákona č. 119/2002 Sb.

§ 86 zákona č. 119/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem
podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování,
uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících
registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského
střeliva" na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem
účinnosti tohoto zákona, v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy
nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému
živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle
tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný
živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady
prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje
živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko
podle 52 se nevyžaduje.

(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č.
3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj,
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj,
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování
střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" v rozsahu
zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu
střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v
koncesované živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v
rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu
vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se
považují za živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové
právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.

(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně
rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové
právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.

(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních
poplatků.


Živnostenský zákon ›  § 86 zákona č. 119/2002 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500257