Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl. II zákona č. 167/2004 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl. II zákona č. 167/2004 Sb.

Čl. II zákona č. 167/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v
jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému
živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46
živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání
jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.

3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto
zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích,
zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací,
není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli
živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského
zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací
vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou,
živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové
právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené
změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na
nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského
oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá
živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle
nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.

6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací
vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli
průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným
podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo
nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
živnostenské oprávnění pro živnost "Výroba, montáž, opravy,
rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a
periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský
list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným
podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této
činnosti nemá. Pro živnost "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a
zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na
plyny" vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele
nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského
zákona.

8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské
oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti "Montáž, opravy a
rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" podle tohoto
zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že
hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad
rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění
zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na
základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro
živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných
čerpadel" s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž
by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních
podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo
zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy.
Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a
rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému
úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti
marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení
platí obdobně pro živnost "kamnářství".

9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných
ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o
změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.

10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění
se dokončí podle nové právní úpravy.


Živnostenský zákon ›  Čl. II zákona č. 167/2004 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500264