Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.II zákona č. 130/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.II zákona č. 130/2008 Sb.

Čl.II zákona č. 130/2008 Sb.

Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona

1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým
způsobem, zůstává zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle
bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické
osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle
povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného
pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle
umístění organizační složky podniku) vyzve do 6 měsíců ode dne
účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné
způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví
přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému
úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro
provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro
uvedenou živnost zruší.

2. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo
provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského
oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá
živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49
nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není
úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.

5. Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost
řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro
živnost vázanou, se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je
podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
živnosti v rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností
ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto
zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly
ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou
právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V
tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění zákona č.
455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je
podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
živnosti v rozsahu oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 8. Podnikatel, který je
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti,
která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti
ohlašovací volné v plném rozsahu.

9. Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání
kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění
kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro
provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb.,
vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č.
455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti
volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad
příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u
zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku,
případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle
povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické
osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností
podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost
podnikatele.

11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních
právních předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím
provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho
roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně živnostenskému
úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty
právo provozovat tuto živnost zaniká.

12. V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zahájeno a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno
řízení pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro
splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.


Živnostenský zákon ›  Čl.II zákona č. 130/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500275