Moment ...
Shade

Agentka.cz  Obchodní podmínky  

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade

Obchodní podmínky a podmínky užití

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky společnosti Agentka s.r.o., IČ: 28534531 dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
  2. Tyto Obchodní podmínky tvoří obecný právní rámec, dle kterého Poskytovatel poskytuje Uživatelům služby související s inzercí na portálu www.agentka.cz.

 2. Definice pojmů

  Není-li výslovně stanoveno jinak, pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách níže uvedený význam.

  1. Poskytovatel je společnost Agentka s.r.o., IČ: 28534531 se sídlem Heřmánková 314, Jesenice, 252 42 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148592.
  2. Službou se rozumí elektronické zpracování dat poskytnutých Uživatelem, což může zahrnovat i jejich prezentaci na Portálu Poskytovatele.
  3. Smlouva je smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
  4. Smluvní strana je Poskytovatel a/nebo Uživatel.
  5. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována Služba.
  6. Portál Poskytovatele jsou webové stránky Poskytovatele na adrese www.agentka.cz.

 3. Práva a povinosti Uživatele

  1. Uživatel je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami. Pokud Uživatel s těmito Obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.
  2. Uživatel prohlašuje, že je je plně způsobilý k právním úkonům a nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům.
  3. Uživatel zaručuje, že veškeré údaje, které o sobě poskytuje Poskytovali jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
  4. Uživatel si je vědom, že Poskytovatel není povinen provádět žádné zálohy dat umístěných na Portálu Poskytovatele a nenese žádnou odpovědnost za veškerou přímo či nepřímo způsobenou škodu v důsledku jejich zničení nebo smazání.
  5. Uživatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že Poskytovatel popř.třetí osoba může použít data osobní povahy týkající se Uživatele, které Uživatel umístil na Portál Poskytovatele. Přičemž použitím se rozumí především jejich zveřejnění na webových stránkách, jejich poskytnutí třetím osobám, ale i další způsoby jejich použití.
  6. Uživatel nebude používat Službu, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a nebo jiných států, než je Česká republika,
  7. Uživatel se zavazuje, že bude používat Službu pouze k účelu k němuž je určena a nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.
  8. Uživatel se zavazuje, že nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (zejména pak nenarušoval počítačovou síť a servery Poskytovatele).
  9. Uživatel se zavazuje že na Portál Poskytovatele nebude umisťovat a jeho prostřednictvím šířit soubory a jiné informace, které zejména porušují práva duševního vlastnictví; vedou k nekalosoutěžnímu jednáníů obsahují neoprávněně užité ochranné známky (obchodní jména a chráněná označení původu); obsahují poplašnou zprávu; obsahují pornografická díla, jež zobrazují dítě a nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem; umožňují osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům; obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
  10. Uživatel si je vědome, že nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky.
  11. Uživatel nesmí: 1. užívat Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, 2. nesmí komerčně užívat Službu způsobem, který by mohl poškodit Poskytovatele, 3. nesmí získávat přihlašovací údaje (zejména emailové adresy a hesla) jiných Uživatelů Služby či Poskytovatele, 4. nesmí využívat Služby k rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu, 5. nesmí do souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv reklamu.

   V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služby nebo zrušit či zablokovat jeho uživatelský účet.

 4. Ochrana osobních údajů

  1. Správcem osobních údajů je společnost Agentka s.r.o., IČ: 28534531
  2. Osobními údaji (dále jen Osobní údaje) se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat.
  3. Zdroje osobních údajů jsou: 1) získání přímo od Uživatele (registrace, webové kontaktní formuláře, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky, aj.) 2) veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, registry MPSV, apod.) 3) technologie „cookies“ a další běžné technologie rozpoznání zařízení Uživatele
  4. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém uložišti. Poskytovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).
  5. Doba po kterou dochází ke zpracování osobních údajů je v souladu s využíváním Služby. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
  6. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost Uživatele o:
   1. účelu zpracování
   2. kategorii dotčených osobních údajů,
   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů.
   Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (může se jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů).
   Je-li žádost Uživatel shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti Uživatele, Uživatel má právo obrátit se přímo na dozorový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů). Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému uložišti Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  8. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
  9. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Obchodních podmínek) a pro statistické účely.
  10. Poskytovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
  11. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti.
  12. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele.

 5. Souhlas s podmínkami

  1. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Obchodními Podmínkami a souhlasit s nimi. Pokud Uživatel s těmito Obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.
  2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Obchodních podmínek.
  3. Jakékoliv změny těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem.

 6. Obecná oprávnění Poskytovatele

  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele.
  2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby.
  3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat přístup a/nebo účet Uživatele.

 7. Obchodní sdělení a reklama

  1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen reklama).
  2. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  3. Poskytovatel žádným způsobem nedopovídá za obsah reklamy.
  4. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele obchodní sdělení a reklamu.

 8. Vyloučení odpovědnosti

  1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány tak jak jsou. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby. Zejména Uživateli nezaručuje, že:
   1. Služba bude dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.
   2. Služba bude plně funkční po celou dobu dostupnosti Služby.
   3. Služba bude poskytována bez chyb.
   4. Obsah Portálu Poskytovatele je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob.
  2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky.
  3. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby.
  4. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
   1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost Služby,
   2. ztrátu, neuložení nebo poškození jakýchkoliv dat, která Uživatel na serveru Poskytovatele uložil či vytvořil,
   3. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli,
   4. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů ke svému účtu,
   5. jakýkoliv jiný následek používání Služby,
  5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah informací uložených na Portál Poskytovatele Uživateli či třetími osobami.

 9. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
  2. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky.
  3. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo které vzniknou v souvislosti se Službou budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
  4. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 28. května 2018.