Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaÚzemní samospráva

Paragrafy:   Čl.99   Čl.100   Čl.101   Čl.102   Čl.103   Čl.104   Čl.105  

Čl.99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními
samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými
celky.

Čl.100

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která
mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.

(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen
ústavním zákonem.

Čl.101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován
zastupitelstvem.

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které
mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen
vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Čl.102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě
všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých
podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho
funkčního období.

Čl.103

zrušen

Čl.104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou
zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné
vyhlášky.

Čl.105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li
to zákon.


Ústava České republiky ›  HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100007