Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - HLAVA OSMÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » HLAVA OSMÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaPřechodná a závěrečná ustanovení

Paragrafy:   Čl.106   Čl.107   Čl.108   Čl.109   Čl.110   Čl.111   Čl.112   Čl.113  

Čl.106

(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou
sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996.

(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu
Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, který stanoví
ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu
Poslanecká sněmovna.

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu
podle odstavce 2.

(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých
komorách podle jednacího řádu České národní rady.

Čl.107

(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních
volbách do Senátu určí třetina senátorů, jejichž volební období bude
dvouleté, a třetina senátorů, jejichž volební období bude čtyřleté.

(2) Zasedání Senátu svolá prezident republiky tak, aby bylo zahájeno
nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Senát
třicátý den po dni voleb.

Čl.108

Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající
svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se považuje za vládu jmenovanou
podle této Ústavy.

Čl.109

Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce
prokuratura České republiky.

Čl.110

Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.

Čl.111

Soudci všech soudů České republiky vykonávající funkci soudce ke dni
nabytí účinnosti této Ústavy se považují za soudce jmenované podle
Ústavy České republiky.

Čl.112

(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina
základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a
ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky,
Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České
národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony
České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé
federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon
České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České
republiky.

(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni
účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.

Čl.113

Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.


Ústava České republiky ›  HLAVA OSMÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100008