Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.39 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.39

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.39

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné
třetiny svých členů.

(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.

(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení
o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České
republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České
republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v
obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika
členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a
nadpoloviční většiny všech senátorů.

(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní
smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny
všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100049