Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.43 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.43

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká
republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky
o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech
mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas

a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České
republiky,

b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,

nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo
území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území
České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti
napadení,

b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace,
jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,

c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových
nebo ekologických haváriích.

(5) Vláda dále rozhoduje

a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky
nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,

b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na
vojenských cvičeních na území České republiky.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě
komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení
rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté
nadpoloviční většinou všech členů komory.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100053