Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.87 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.87

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.87

(1) Ústavní soud rozhoduje

a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v
rozporu s ústavním pořádkem,

b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých
ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,

c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému
zásahu státu,

d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu
orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,

e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby
poslance nebo senátora,

f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu
funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,

g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65
odst. 2,

h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké
sněmovny a Senátu podle čl. 66,

i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu,
které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,

j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné
rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s
ústavními nebo jinými zákony,

k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní
samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu,

l) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že
referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí,

m) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České
republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o
přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho
provedení.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl.
10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do
rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší
správní soud

a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,
jsou-li v rozporu se zákonem,

b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní
samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100097