Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - § 53 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » § 53

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 53

(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na
dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti
smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména
neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s
objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou,
telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext),
rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a
televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize
(televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například
internet.

(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání
mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití
neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být
použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové
přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto
prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné
náklady.

(3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu
informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí
smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy
stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty
určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a
k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na
dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením
smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo
dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u
zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území
České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku
nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,
a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní
číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele
režimu povolování,

c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena
včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e) náklady na dodání,

f) způsob platby, dodání nebo plnění,

g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný
přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací
podle § 53 odst. 7.

(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku
komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého
prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to
neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo
obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího
obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly
určeny, mohou seznámit.

(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku,
nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty
tyto informace:

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické
osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od
smlouvy,

c) informace o službách po prodeji a o zárukách,

d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo
platnost je delší než 1 rok.

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na
dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a
bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že
dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat
písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6,
činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže
však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení
tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno,
nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho
souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,
porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není
spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom
vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle
odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit
spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od
odstoupení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000125