Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYCestovní smlouva

Paragrafy:   § 852a   § 852b   § 852c   § 852d   § 852e   § 852f   § 852g   § 852h   § 852i   § 852j   § 852k  

§ 852a

(1) Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen
"cestovní kancelář") zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd ^8) a
zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

(2) Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář.
Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní
kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je
cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění ^9)
vystavený pojišťovnou.

§ 852b

(1) Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat

a) označení smluvních stran,

b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení
všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do
ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání; vymezení zájezdu může být
nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu ^10)
jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl
zákazníkovi předán,

c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

(2) Cestovní smlouva musí rovněž obsahovat

a) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení
právní povinnosti cestovní kanceláře,

b) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři
uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených
tímto zákonem.

(3) Cestovní smlouva musí dále obsahovat,

a) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není
zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,

b) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň
vybavenosti a hlavní charakteristické znaky,

c) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii
dopravního prostředku, údaje o trase cesty,

d) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,

e) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu
zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které
nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o
zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,

f) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu
splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník
oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou
důvody pro její stanovení.

§ 852c

(1) V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna
jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně
stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní
smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením
zájezdu.

(2) Cenu zájezdu podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že dojde ke
zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v
průměru o více než 10 %,
pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

(3) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno
nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři
nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

§ 852d

(1) Cestovní kancelář je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením
zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech
skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy,
pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl
zákazníkovi předán, zejména

a) upřesnění údajů uvedených v § 852b odst. 3 písm. a) až d), které
jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo
v katalogu, který byl zákazníkovi předán,

b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem
cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd,
jehož účastníkem je nezletilá osoba,

c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v
nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména
místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo
zastupitelského úřadu,

d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi
vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy,
pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.

(2) Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před
zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář svoji povinnost podle
odstavce 1 splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

§ 852e

(1) Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením
zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu
cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke
změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

(2) Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle odstavce
1, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy
souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve
lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od
doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy
neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

§ 852f

(1) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní
kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení
uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává
zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že
souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva
stanoví lhůtu a podmínky podle § 852b odst. 3 písm. f), může tak
zákazník učinit jen ve stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i
prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro
poskytnutí zájezdu.

(2) Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za
zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní
kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

§ 852g

(1) Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit.
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy
odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení
povinností zákazníkem.

(2) Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy podle § 852e odst. 2 nebo
odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení
zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu
cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd
nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li
cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.

(3) Při uzavření cestovní smlouvy podle odstavce 2 se platby
uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy považují za platby
podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již
uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna
tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

(4) Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši
10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

(5) Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu podle
odstavce 4 nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke
zrušení zájezdu došlo

a) v souladu s § 852b odst. 3 písm. e),

b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

§ 852h

(1) Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní
kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem nebo
odstoupí-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením
zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen
zaplatit cestovní kanceláři odstupné ve výši stanovené podle § 852b
odst. 2 písm. b) a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše,
co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní
smlouvy.

(2) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení
povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto
zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy podle § 852g
odst. 2, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle
zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní
kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

§ 852i

(1) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků
vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto
závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli
služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

(2) Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní
smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své
právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3
měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil,
ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo
zaniká.

(3) Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní
kanceláří nebo cestovní agenturou, ^11) je lhůta podle odstavce 2
zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující
cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

§ 852j

(1) Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou
odstoupením od cestovní smlouvy podle § 852g odst. 2 zprostit jen
tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo

a) v souladu s § 852b odst. 3 písm. e), nebo

b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(2) Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou
porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto
škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu
poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena

a) zákazníkem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto
skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(3) V případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé z
porušení závazku z cestovní smlouvy a toto omezení je uvedeno v
cestovní smlouvě v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní
kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši
přesahující omezení uvedené v cestovní smlouvě.

§ 852k

(1) V případech podle § 852j odst. 2 písm. b) a c) je cestovní kancelář
povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

(2) Jestliže po zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne
zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a
včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich
podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu
cestovní smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a
bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.

(3) Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím
služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené v cestovní smlouvě,
je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

(4) Jestliže opatření podle odstavce 2 nelze učinit nebo je zákazník
nepřijme, musí cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava,
je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na
místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil,
včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava
uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být
uskutečněna podle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář v případě, že

a) doprava je uskutečněna za nižší náklady, povinna vrátit rozdíl v
ceně, nebo

b) doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinna rozdíl v ceně
uhradit z vlastních prostředků.


Občanský zákoník ›  ČÁST OSMÁ - Závazkové právo ›  HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000688