Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Paragrafy:   § 51a   § 52   § 53   § 53a   § 54   § 54a   § 54b   § 54c   § 54d   § 55   § 56   § 57   § 58   § 59   § 60   § 61   § 62  

§ 51a

Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ^2a) a
upravuje ochranu spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách a některé
povinnosti při uzavírání spotřebitelských smluv.

nadpis vypuštěn

nadpis vypuštěn

§ 52

(1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo,
případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

(2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

(3) Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

§ 53

(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na
dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti
smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména
neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s
objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou,
telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext),
rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a
televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize
(televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například
internet.

(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání
mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití
neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být
použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové
přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto
prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné
náklady.

(3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu
informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí
smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy
stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty
určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a
k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na
dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením
smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo
dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u
zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území
České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku
nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,
a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní
číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele
režimu povolování,

c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena
včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e) náklady na dodání,

f) způsob platby, dodání nebo plnění,

g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný
přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací
podle § 53 odst. 7.

(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku
komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého
prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to
neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo
obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího
obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly
určeny, mohou seznámit.

(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku,
nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty
tyto informace:

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické
osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od
smlouvy,

c) informace o službách po prodeji a o zárukách,

d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo
platnost je delší než 1 rok.

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na
dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a
bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že
dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat
písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6,
činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže
však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení
tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno,
nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho
souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,
porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není
spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom
vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle
odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit
spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od
odstoupení.

§ 53a

(1) Při použití elektronických prostředků ^2d ^2d ^2d ^2d ^2d) musí být součástí návrhu
kromě informací podle § 53 odst. 3 rovněž informace o tom, zda je
smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná,
informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření
smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o
možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před
podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj
závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při
použití elektronických prostředků; to neplatí při jednání výlučně
výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(2) Před podáním objednávky musí být při použití elektronických
prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v
ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně
výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

(3) Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli
poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

(4) Pro odstoupení od smlouvy platí § 53 odst. 7 obdobně.

§ 54

Ustanovení o smlouvách sjednávaných podle § 53 odst. 2 až 9 a § 53a se
nevztahují na smlouvy

a) o finančních službách (§ 54a); ustanovení § 53 odst. 1 až 3 a 5 a §
53a se na tyto smlouvy použijí,

b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných
obchodních provozoven,

c) uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku
prostřednictvím veřejných telefonů,

d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných
práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu,

e) uzavírané na základě dražeb,

f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby
dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,

g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud
dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

§ 54a

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

(1) Smlouvami o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na
dálku upravených v tomto zákoně rozumí smlouvy týkající se bankovních,
platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se
penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních
služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními
nástroji. V případě pochybností se má za to, že za smlouvu o finančních
službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva
uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti podle první věty, kde
na straně dodavatele vystupuje banka, pobočka zahraniční banky,
devizové místo, instituce elektronických peněz, stavební spořitelna,
spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna, pojišťovací
zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent, obchodník s
cennými papíry, penzijní fond, investiční společnost, investiční fond,
organizátor regulovaného trhu nebo investiční zprostředkovatel, nebo
zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání.

(2) Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity
prostředky komunikace na dálku uvedené v § 53 odst. 1, které umožňují
uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a
spotřebitele (dále jen "smlouva o finančních službách uzavíraná na
dálku"), je dodavatel povinen splnit povinnosti uvedené v § 54b až 54d.
Některé povinnosti při uzavírání smluv o pojistných službách
uzavíraných na dálku jsou upraveny odchylně ve zvláštním právním
předpise ^2b).

(3) U smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, na základě
které jsou činěny operace stejné nebo obdobné povahy, se ustanovení §
54b až 54d na tyto operace nevztahují. Uzavírají-li stejné smluvní
strany, které spolu uzavřely smlouvu o finančních službách uzavíranou
na dálku, další navazující smlouvy o finančních službách uzavírané na
dálku stejné nebo obdobné povahy, nepoužijí se na tyto navazující
smlouvy ustanovení § 54b odst. 2 až 6; to neplatí v případě, kdy od
uzavření poslední smlouvy uplynul více než jeden rok.

(4) Pro účely smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se
rozumí

a) provozovatelem prostředku komunikace na dálku fyzická nebo právnická
osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje zpřístupňování jednoho nebo
více prostředků komunikace na dálku dodavatelům,

b) trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje spotřebiteli
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po
dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci
těchto informací v nezměněné podobě,

c) spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o
finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti.

§ 54b

Poskytování informací

(1) Spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím některého z
prostředků komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením
smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku poskytnuty informace o
dodavateli, o poskytované finanční službě, o smlouvě o finančních
službách uzavírané na dálku a o možných způsobech mimosoudního řešení
sporů nebo možných náhradách z garančních fondů.

(2) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
informace o dodavateli:

a) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo,
pokud mu bylo přiděleno, dodavatele,

b) hlavní předmět podnikání dodavatele,

c) sídlo dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají
význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,

d) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo,
pokud mu bylo přiděleno, zástupce dodavatele v členském státě Evropské
unie, ve kterém má spotřebitel bydliště, jestliže takový zástupce
existuje (dále jen "zástupce dodavatele"),

e) sídlo zástupce dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
zástupce dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy,
které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem dodavatele,

f) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení zprostředkovatele
uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku s dodavatelem
(dále jen "zprostředkovatel"), a identifikační číslo, pokud mu bylo
přiděleno, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná,

g) titul, na základě kterého zprostředkovatel se spotřebitelem jedná,

h) sídlo zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy,
které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,

i) informace o tom, zda je dodavatel registrován v obchodním nebo jiném
obdobném rejstříku a pokud je dodavatel registrován, pak informace o
jeho registračním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku
identifikace dodavatele v takovém rejstříku,

j) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního
dozoru nad činností dodavatele, pokud dodavatel podniká na základě
povolení.

(3) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
informace o poskytované finanční službě:

a) název a hlavní charakteristiky poskytované služby,

b) celková cena poskytované služby pro spotřebitele včetně všech
poplatků, daní placených prostřednictvím dodavatele a jiných
souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak
veškeré informace o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující
spotřebiteli ověřit si konečnou cenu,

c) možná rizika mimo kontrolu dodavatele spojená s poskytovanou
finanční službou, včetně případného upozornění, že minulé výnosy nejsou
zárukou výnosů budoucích,

d) existence dalších daní nebo nákladů, které nejsou hrazeny
prostřednictvím dodavatele nebo jím nejsou vybírány,

e) případná omezení období, po které zůstávají poskytnuté informace v
platnosti,

f) možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí
služby,

g) případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků
komunikace na dálku, pokud jsou dodavatelem účtovány.

(4) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
informace o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku:

a) o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 54c odst. 1,
zejména o lhůtách k jeho uplatnění, podmínkách jeho uplatnění, částce,
jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 54c odst.
6, a informace o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy,

b) o minimální době trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na
dálku v případě trvajícího nebo opakovaného poskytování finančních
služeb,

c) o právu dodavatele nebo spotřebitele na předčasné nebo jednostranné
ukončení smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na základě
smluvních podmínek, včetně případných smluvních pokut,

d) praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, obsahující mimo
jiné adresu, na niž má být zasláno oznámení o odstoupení,

e) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž
právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se
spotřebitelem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na
dálku,

f) o smluvní doložce o rozhodném právu smlouvy o finančních službách
uzavírané na dálku a o příslušnosti soudu v případě sporů vzniklých ze
smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku,

g) o jazyku, případně jazycích, ve kterých bude dodavatel se souhlasem
spotřebitele komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy o
finančních službách uzavírané na dálku a ve kterých budou spotřebiteli
poskytnuty smluvní podmínky a další informace podle tohoto paragrafu.

(5) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
informace o možných způsobech nápravy porušení povinností ze smlouvy o
finančních službách uzavírané na dálku:

a) o existenci a způsobu mimosoudního vyřizování stížností
spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na příslušný
orgán dohledu,

b) o existenci garančních fondů, zejména Garančního fondu obchodníků s
cennými papíry, a Fondu pojištění vkladů.

(6) Z informací poskytnutých podle odstavců 2 až 5 musí být patrno, že
slouží k obchodním účelům.

(7) Informace poskytnuté spotřebiteli před uzavřením smlouvy o
finančních službách uzavírané na dálku musí být v souladu s uzavřenou
smlouvou.

(8) Veškeré smluvní podmínky a informace podle odstavců 2 až 5 musí být
dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před tím,
než je spotřebitel smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její
uzavření vázán.

(9) Jestliže byla smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku
uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na
dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v
souladu s odstavcem 8, musí dodavatel splnit svou povinnost podle
odstavce 8 okamžitě po uzavření této smlouvy.

(10) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na
začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a
informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele. Jestliže s tím
vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu místo informací uvedených v
odstavcích 2 až 5 sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu
se spotřebitelem, a její spojení s dodavatelem a informace podle
odstavce 3 písm. a), b) a d) a podle odstavce 4 písm. a), s výjimkou
informace o důsledcích neuplatnění práva pro odstoupení od smlouvy.
Dodavatel dále informuje spotřebitele o tom, že další informace jsou k
dispozici na vyžádání, a o povaze těchto informací. Povinnost
dodavatele dodat informace podle odstavce 8 tím není dotčena.

(11) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy o
finančních službách uzavírané na dálku na svou žádost smluvní podmínky
v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to
není v rozporu s povahou poskytovaných finančních služeb nebo s
uzavřenou smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku.

(12) Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy o finančních službách
uzavírané na dálku neposkytne spotřebiteli informace podle odstavců 1
až 11 nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo od
uzavřené smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku odstoupit.
Toto právo může spotřebitel uplatnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se
o porušení povinností dodavatele podle odstavců 1 až 11 dozví. Na
odstoupení spotřebitele od smlouvy se použijí ustanovení § 54c odst. 6
až 9 obdobně.

§ 54c

Právo na odstoupení

(1) Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel
právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce (dále
jen "právo na odstoupení") ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této
smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v
souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření
smlouvy. Od smlouvy o penzijním připojištění uzavírané na dálku má
spotřebitel právo na odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v
souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření
smlouvy.

(2) Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž
cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel
nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a
investičním nástrojům ^2c). Právo na odstoupení dále spotřebitel nemá u
smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou
žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení.

(3) Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným
prokazatelným způsobem v souladu s praktickými pokyny podle § 54b odst.
4 písm. d); lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud
bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

(4) Pokud je se smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku
spojena jiná smlouva uzavíraná na dálku vztahující se ke službám
poskytovaným dodavatelem nebo jinou osobou na základě smlouvy s
dodavatelem, pak se tato smlouva od počátku ruší, pokud spotřebitel
využije své právo na odstoupení podle odstavce 1.

(5) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit
smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku až poté, co s tím
spotřebitel vysloví souhlas.

(6) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finančních službách uzavírané
na dálku, dodavatel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky
pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí
být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

(7) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za
poskytnutou službu podle odstavce 6, pokud zahájil plnění smlouvy před
uplynutím lhůty pro odstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu
spotřebitele nebo pokud neprokáže, že spotřebitele informoval o částce
podle § 54b odst. 4 písm. a).

(8) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30
dnů ode dne odstoupení, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od
smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku podle odstavce 3,
vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky od něj přijaté na
základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou
částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby na
základě této smlouvy podle odstavce 6.

(9) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy zaslal dodavateli oznámení o odstoupení podle
odstavce 3, vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky
nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy o finančních
službách uzavírané na dálku.

§ 54d

(1) Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné
objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu
zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti.
Mlčení spotřebitele nelze považovat za souhlas s poskytováním
finančních služeb.

(2) Na smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se obdobně
použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56.

(3) Provozovatel prostředku komunikace na dálku zajistí, aby na jím
provozovaném prostředku komunikace na dálku nebyly poskytovány finanční
služby poskytované na dálku, pokud byly pravomocným soudním rozsudkem
nebo správním rozhodnutím označeny jako nesplňující požadavky týkající
se spotřebitelských smluv stanovené tímto zákonem.

(4) Aniž je dotčeno ustanovení § 54c odst. 7, nese důkazní břemeno o
splnění svých povinností informovat spotřebitele a důkazní břemeno o
získání souhlasu spotřebitele s uzavřením, popřípadě s plněním, smlouvy
o finančních službách uzavírané na dálku dodavatel. Jakékoli smluvní
ujednání, které stanovuje, že důkazní břemena podle předchozí věty
nese, byť jen z části, spotřebitel, je nepřípustné ve smyslu § 56 odst.
3.

§ 55

(1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od
zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát
práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní
postavení.

(2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu § 56 se považují
za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a).
Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může
se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.

(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro
spotřebitele příznivější.

§ 56

(1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu
s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou
nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na smluvní ujednání, která
vymezují předmět plnění smlouvy nebo cenu plnění.

(3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která

a) vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či
opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,

b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti
za vady či odpovědnosti za škodu,

c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění
dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé
výlučně na vůli dodavatele,

d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění
i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní
odstoupí,

e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného
důvodu a spotřebitele nikoli,

f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele
vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,

g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost
seznámit před uzavřením smlouvy,

h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu
sjednaného ve smlouvě,

i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění,
nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by
spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v
době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena,

j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že
dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,

k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez
souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo
zajištění pohledávky spotřebitele.

bez nadpisu

§ 57

(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k
podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k
podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od
jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb
dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez
jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si
spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od
smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí
obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně
bydliště či sídla takové osoby.

(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má
spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy

a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k
nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do
ní začleněných,

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného
stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím
určeného místa,

c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu
dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti
dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při
plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má
právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s
tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,

d) pojistné a o cenných papírech.

Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o
užívání budovy nebo její části na časový úsek

§ 58

(1) Spotřebitelská smlouva, ve které se sjednává mezi spotřebitelem a
poskytovatelem právo užívat budovu nebo její část na jeden či více
stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku a která je
uzavřena na dobu delší než 3 roky, musí mít písemnou formu, musí být
vyhotovena v českém jazyce a vedle náležitostí příslušného smluvního
typu musí obsahovat také

a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště spotřebitele,

b) obchodní firmu, sídlo, předmět podnikání a identifikační číslo
poskytovatele, který je právnickou osobou, a jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jeho jménem,

c) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, předmět
podnikání a identifikační číslo poskytovatele, který je fyzickou
osobou,

d) jméno a příjmení, bydliště nebo sídlo vlastníka budovy či její
části,

e) právní vztah poskytovatele k budově či její části,

f) vymezení práva užívat budovu či její část na jeden či více
stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku, které je
předmětem smlouvy, a stanovení podmínek, za kterých lze toto právo
uplatnit na území státu, v němž se budova nalézá, a prohlášení, že byly
tyto podmínky respektovány,

g) polohové určení, přesný popis a vybavenost budovy či její části, u
budovy též evidenční nebo popisné číslo,

h) informaci o stupni rozestavěnosti budovy či její části, včetně
rozestavěnosti inženýrských sítí a termínu dokončení, uvedení čísla
stavebního povolení a úplného názvu a adresy stavebního úřadu,
informace o podmínkách vypořádání provedených plateb, pokud budova či
její část nebude dokončena řádně a včas,

i) vymezení základních služeb, které se s právem užívání poskytují
(například osvětlení, voda, vytápění), a rozsah dalších služeb, včetně
služeb spojených s právem užívat společné prostory a zařízení,

j) vymezení rozsahu užívání společných prostor a zařízení,

k) vymezení zásad, kterými se bude řídit správa, údržba a opravy budovy
či její části,

l) stanovení data, od kterého lze čerpat právo vyplývající ze smlouvy,
dobu jeho trvání, přesné stanovení časových úseků nebo způsob jejich
určení,

m) cenu, kterou spotřebitel uhradí za právo užívat budovu či její část,
odhad a způsob výpočtu variabilní částky splatné za kalendářní rok,
jejíž součástí jsou zálohy na úhradu za užívání společných prostor a
zařízení, na poskytování služeb, na správu objektu, na opravy a údržbu
budovy, místní poplatky a příspěvky na tvorbu rezerv pro krytí
neočekávaných rizik, jakož i další platby spojené s užíváním,

n) způsob platby,

o) podmínky pro zapojení do systému výměny užívacího práva
organizovaného poskytovatelem nebo třetí stranou určenou poskytovatelem
a o veškerých nákladech s tím spojených,

p) poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně stanovení
náležitostí a formy oznámení o odstoupení, způsobu a místa doručení a
označení osoby, které se toto oznámení doručuje, druh a výše plateb,
jejichž úhradu může v takovém případě poskytovatel požadovat,

r) podmínky převodu nebo přechodu práva vyplývajícího ze smlouvy na
třetí osobu,

s) datum uzavření smlouvy.

(2) Jestliže smlouva neobsahuje některou z těchto náležitostí, není
neplatná; spotřebitel však má právo v tomto případě od smlouvy
odstoupit ve lhůtách uvedených v § 63.

§ 59

(1) Poskytovatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a která přenechává
právo uvedené ve smlouvě.

(2) Budovou nebo její částí se rozumí stavba určená pro bydlení nebo
stavba určená pro ubytování.

§ 60

(1) Poskytovatel je povinen před uzavřením smlouvy písemně poskytnout
každé osobě, která o to požádá, úplné a pravdivé informace uvedené v §
58 odst. 1 s výjimkou písmen a), l) a s) a poučení, jak a kde lze
získat další informace.

(2) Písemné informace poskytnuté před uzavřením smlouvy jsou nedílnou
součástí smlouvy. Změny poskytnutých informací, pokud se strany
nedohodnou jinak, mohou vyplývat pouze z okolností, které nemůže
poskytovatel ovlivnit. Na každou změnu těchto informací musí
poskytovatel spotřebitele nejpozději 10 dnů před uzavřením smlouvy
písemně upozornit.

(3) Údaj, kde lze informace podle odstavce 1 získat, musí obsahovat
rovněž každá reklama týkající se práva užívat budovu či její část.

§ 61

Poskytovatel nesmí na spotřebiteli požadovat

a) žádné jiné platby než ty, které jsou dohodnuty ve smlouvě,

b) jakékoli platby před uzavřením smlouvy ani po dobu, po kterou může
spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 63 odst. 1
písm. a) až c).

Nadpis vypuštěn

§ 62

Jestliže cena je plně nebo částečně hrazena úvěrem, který poskytuje
poskytovatel, nebo úvěrem poskytnutým třetí osobou na základě smlouvy o
poskytování úvěru mezi třetí osobou a poskytovatelem, a spotřebitel
využije svého práva odstoupit od smlouvy, musí poskytovatel zrušit
smlouvu o úvěru uzavřenou se spotřebitelem nebo zajistit její zrušení.
Zrušení této smlouvy nesmí být spojováno s uplatněním jakýchkoliv
sankcí ze strany poskytovatele nebo třetí osoby.


Občanský zákoník ›  ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení ›  HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000041