Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVklady

Paragrafy:   § 778   § 779   § 780   § 781   § 782   § 783   § 784   § 785   § 786   § 787  

Obecná ustanovení

§ 778

Smlouva o vkladu vzniká mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen
"vkladatel") a peněžním ústavem složením vkladu u peněžního ústavu a
jeho přijetím peněžním ústavem.

§ 779

Vkladatel má právo na úroky nebo jiné majetkové výhody stanovené
peněžním ústavem v souladu s opatřením podle zvláštních předpisů ^7).

§ 780

(1) Vkladatel, a v zákonem stanovených případech i jiná oprávněná
osoba, má právo s vkladem nakládat.

(2) Vkladatel může v dohodě s peněžním ústavem vázat (vinkulovat)
výplatu vkladu na sdělení hesla nebo na splnění jiné podmínky.

(3) Nezná-li vkladatel heslo, musí prokázat, že mu vklad náleží.

Vklady na vkladních knížkách

§ 781

(1) Přijetí vkladu potvrdí peněžní ústav vkladní knížkou upravenou tak,
aby z ní byla zřejmá výše vkladu, jeho změny a konečný stav.

(2) Není-li prokázána jiná výše vkladu, je rozhodný zápis ve vkladní
knížce.

§ 782

Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno.

§ 783

(1) Bez předložení vkladní knížky nelze s vkladem nakládat.

(2) S vkladem na vkladní knížce na jméno je oprávněn nakládat ten, na
jehož jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo identifikační znak
právnické osoby je vkladní knížka vystavena. S vkladem na cestovní
vkladní knížce je však ve stanovených případech oprávněn nakládat
každý, kdo předloží vkladní knížku a průkazní lístek.

§ 784

(1) Při ztrátě nebo zničení vkladní knížky může vkladatel s vkladem
nakládat, jen prohlásí-li peněžní ústav na jeho návrh či na návrh toho,
kdo má na tom právní zájem, vkladní knížku za umořenou.

(2) Po umoření vydá peněžní ústav vkladateli novou vkladní knížku nebo
na požádání vyplatí celý vklad.

(3) Prováděcí předpis stanoví postup při umořování vkladních knížek a
případy, kdy může peněžní ústav provést výplatu vkladu nebo vydat novou
vkladní knížku i bez umoření původní vkladní knížky, je-li oprávněný
znám.

§ 785

Jestliže vkladatel po dvacet let s vkladem nenakládal ani nepředložil
vkladní knížku na doplnění záznamů, ruší se vkladový vztah uplynutím
této doby; vkladatel má právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu.

§ 786

Vkladní listy

(1) Vkladní list je potvrzením peněžního ústavu o pevném jednorázovém
vkladu. Výše vkladu je uvedena na vkladním listu. Jinak se na vkladní
list vztahují přiměřeně ustanovení tohoto zákona o vkladních knížkách.

(2) Vkladní list může být vystaven pouze na jméno.

§ 787

Další formy vkladů

(1) Peněžní ústav může sjednat s vkladatelem i jiné formy vkladů.

(2) Pokud není sjednáno něco jiného, vztahují se na tyto jiné formy
vkladů přiměřeně ustanovení o vkladních knížkách a vkladních listech.

(3) Jiné formy vkladů mohou být sjednány pouze na jméno.


Občanský zákoník ›  ČÁST OSMÁ - Závazkové právo ›  HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000681