Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - HLAVA TŘETÍ - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » HLAVA TŘETÍ - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.)

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPřechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.)

Paragrafy:   § 865   § 866  

§ 865

(1) Pokud není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i
právní vztahy vzniklé v době od 1. dubna 1964 do 1. dubna 1983.

(2) Na právní vztahy z bezpodílového spoluvlastnictví manželů,
zaniklého v době od 1. dubna 1964 do 1. dubna 1983, užije se ustanovení
§ 149 odst. 4, pokud k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví
nedošlo dohodou uzavřenou do tří let od 1. dubna 1983, nebo rozhodnutím
soudu na návrh podaný do tří let od 1. dubna 1983.

(3) Do doby uvedené v ustanovení § 135a ve znění zákona č.131/1982 Sb.
se započítá i doba, po kterou občan nebo jeho právní předchůdce měl věc
nepřetržitě v držbě (§135a odst. 1) nebo nepřetržitě vykonával právo
odpovídající věcnému břemenu (§ 135a odst. 2) před 1. dubnem 1983; tato
doba však neskončí dříve než uplynutím jednoho roku od tohoto dne.

(4) Jde-li o právo dovolat se neplatnosti právního úkonu z důvodu
uvedeného v ustanovení § 40a ve znění zákona č. 131/1982 Sb., k němuž
došlo před 1. dubnem 1983, neskončí se promlčecí doba dříve, než
uplynutím tří let od tohoto dne.

(5) Jde-li o právo na náhradu škody nebo o právo na vydání neoprávněně
získaného majetkového prospěchu, platí dvouletá promlčecí doba počítaná
ode dne, kdy počala běžet lhůta původní; tohoto ustanovení nelze
použít, jde-li o právo, k němuž promlčecí doba uplynula podle
dosavadních předpisů.

(6) Na práva a povinnosti z věcných břemen vzniklých před 1. dubnem
1964 vztahují se obdobně ustanovení § 135b a § 135c odst. 3 až 7 ve
znění zákona č. 131/1982 Sb.

§ 866

Zvýšení základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční
mzdy při výkonu rozhodnutí a stanovení hranice, nad kterou je mzda
postižitelná srážkami bez omezení, k nimž dojde počínaje 1. dubnem
1983, nedotýká se dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů (§ 57 ve
znění zákona č. 40/1964 Sb.) uzavřených před tímto dnem.


Občanský zákoník ›  ČÁST DEVÁTÁ - Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení ›  HLAVA TŘETÍ - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.)

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4001110