Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Občanský zákoník (40/1964 Sb.) - § 480d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Občanský zákoník » § 480d

ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - Fyzické osoby
ODDÍL DRUHÝ - Právnické osoby
HLAVA TŘETÍ - Zastoupení
HLAVA ČTVRTÁ - Právní úkony
HLAVA PÁTÁ - SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Promlčení
HLAVA DEVÁTÁ - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - Věcná práva
ČÁST TŘETÍ - Zrušena
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - Zrušena
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
HLAVA ŠESTÁ - Zrušena
HLAVA SEDMÁ - Zrušena
HLAVA OSMÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
HLAVA DEVÁTÁ - Zrušena
HLAVA DESÁTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
HLAVA JEDENÁCTÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
ČÁST PÁTÁ - Zrušena
HLAVA PRVNÍ - Zrušena
HLAVA DRUHÁ - Zrušena
ODDÍL PRVNÍ - Zrušen
ODDÍL DRUHÝ - Zrušen
ODDÍL TŘETÍ - Zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - Zrušen
ODDÍL PÁTÝ - Zrušen
HLAVA TŘETÍ - Zrušena
ČÁST SEDMÁ - Dědění
ČÁST OSMÁ - Závazkové právo
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Kupní a směnná smlouva
HLAVA TŘETÍ - Darovací smlouva
HLAVA ČTVRTÁ - Smlouva o dílo
HLAVA PÁTÁ - Smlouva o půjčce
HLAVA ŠESTÁ - Smlouva o výpůjčce
HLAVA SEDMÁ - Nájemní smlouva
HLAVA OSMÁ - Příkazní smlouva
HLAVA DEVÁTÁ - Jednatelství bez příkazu
HLAVA DESÁTÁ - Smlouva o úschově
HLAVA JEDENÁCTÁ - Smlouva o ubytování
HLAVA DVANÁCTÁ - Smlouvy o přepravě
HLAVA TŘINÁCTÁ - Smlouva zprostředkovatelská
HLAVA ČTRNÁCTÁ - Vklady
HLAVA PATNÁCTÁ - zrušena
ODDÍL PRVNÍ - zrušen
ODDÍL DRUHÝ - zrušen
ODDÍL TŘETÍ - zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ - zrušen
ODDÍL PÁTÝ - zrušen
ODDÍL ŠESTÝ - zrušen
ODDÍL SEDMÝ - zrušen
ODDÍL OSMÝ - zrušen
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - Smlouva o sdružení
HLAVA SEDMNÁCTÁ - Smlouva o důchodu
HLAVA OSMNÁCTÁ - Sázka a hra
HLAVA DEVATENÁCTÁ - Veřejná soutěž
HLAVA DVACÁTÁ - Veřejný příslib
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - Cestovní smlouva
HLAVA PRVNÍ - Obecná ustanovení
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 480d

(1) Zůstavitel může stanovit, aby po jeho smrti až do skončení řízení o
dědictví spravoval veškerý jeho majetek náležející do dědictví nebo
podnik, nemovitost či jinou část jeho majetku náležejícího do dědictví
správce dědictví.

(2) Ustanovit správce dědictví podle odstavce 1 může zůstavitel
listinou o ustanovení správce dědictví ve formě notářského zápisu. V
listině o ustanovení správce dědictví musí být uvedeno, zda správce
dědictví má spravovat veškerý majetek zůstavitele nebo jakou jeho část,
kdo má funkci správce dědictví vykonávat a jeho souhlas s ustanovením
do funkce správce dědictví.

(3) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, jakékoliv podmínky připojené
k listině o ustanovení správce dědictví nemají právní následky.

(4) Listina o ustanovení správce dědictví může být zůstavitelem zrušena
jejím odvoláním nebo pořízením pozdější listiny o ustanovení správce
dědictví, nemůže-li vedle ní obstát. Listina o ustanovení správce
dědictví se zrušuje také odvoláním souhlasu s funkcí správce dědictví
podle odstavce 6. Odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a
odvolání souhlasu s funkcí správce dědictví musí mít formu notářského
zápisu.

(5) Došlo-li ke zrušení listiny o ustanovení správce dědictví, nejde-li
o zrušení odvoláním souhlasu s funkcí správce dědictví, je notář, který
vyhotovil příslušný notářský zápis o jejím odvolání nebo o nové listině
o ustanovení správce dědictví, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět
toho, kdo byl ustanoven správcem dědictví zrušenou listinou, že tato
listina byla zrušena.

(6) Ten, kdo byl zůstavitelem ustanoven správcem dědictví, může za
života zůstavitele odvolat svůj souhlas s ustanovením do funkce správce
dědictví. Byl-li souhlas odvolán, je notář, který o tom vyhotovil
notářský zápis, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zůstavitele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obcansky-zakonik/4000659