Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - 49 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » 49

49

Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o
změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500120