Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA IV - Živnostenský rejstřík 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA IV - Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík

Paragrafy:   § 60  

§ 60

(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy ^38c),
jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli
jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 a
krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 3 a 4.
Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému
zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související
s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a
údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(2) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u
zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl
povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, u
odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo
pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak
datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační
složky podniku umístěné v České republice a u vedoucího organizační
složky podniku umístěné v České republice jméno, příjmení, státní
občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození; u právnické osoby obchodní
firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které
jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u
vedoucího organizační složky podniku zahraniční osoby jméno, příjmení,
státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a dále označení a adresa
organizační složky podniku umístěné v České republice,

b) předmět podnikání,

c) druh živnosti,

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně
údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich s výjimkou
mobilních provozoven a automatů,,

e) doba platnosti živnostenského oprávnění,

f) datum vzniku živnostenského oprávnění,

g) datum zahájení provozování živnosti,

h) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

i) datum zániku živnostenského oprávnění,

j) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,

k) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o
způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,

l) vstup právnické osoby do likvidace,

m) překážky provozování živnosti podle § 8,

n) přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených
jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou
blokových pokut,

o) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského
oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst.
4].

(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s
výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel, které
živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených
zvláštními právními předpisy.

(4) Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo
elektronické podobě

a) podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3,

b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s
výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,

c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s
výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v
rejstříku určitý zápis není.

(5) Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v §
48 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup anebo
prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání
údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně.

(6) Údaje vedené v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2
písm. n) a rodných čísel Živnostenský úřad České republiky ^39 ^39)
zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k
těmto údajům. V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají
ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního
právního předpisu ^38d).

(7) Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České
republiky ^39 ^39) pro potřeby vedení rejstříku z informačního systému
evidence obyvatel ^38e)

a) u občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými
zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v
České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum a místo narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství,

5. adresa místa trvalého pobytu,

6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

b) u cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří
jsou subjekty oprávněnými provozovat živnost podle § 5, nebo kteří jsou
odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby
umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy,
údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen
jako den úmrtí.

Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový
přístup a jsou využívány v informačním systému rejstříku pro výkon
činností stanovených zákonem živnostenským úřadům.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500187