Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - ČÁST - POZNÁMKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » ČÁST - POZNÁMKY

POZNÁMKY

1

§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění
zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb.

2

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č.
529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění
zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění zákona č. 116/2000 Sb.

2a

Zákon č. 121/2000 Sb.

2b

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.

2c

§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

2d

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.

2e

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve
znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

5a

Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

6

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR
č. 14/1993 Sb.

6a

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

7

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

8

Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České
republiky.

8a

Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky.

8b

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších
předpisů.

9

§ 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č.
155/1995 Sb.

9a

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů.

10

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

10a

§ 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10b

§ 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).

11

Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č.
60/1993 Sb. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů.

11a

§ 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o
platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

11b

§ 30 zákona č. 124/2002 Sb.

11c

§ 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.

11d

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

12

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví). Zákon č. 38/2004 Sb., o
pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o
pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

12a

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

12b

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů.

13a

§ 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu.

13b

Zákon č. 256/2004 Sb.

14

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění zákona č. 70/1994 Sb.

15

§ 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

16

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

17

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

19

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

20

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
souvisejících zákonů.

21

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých
dalších zákonů.

22

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů.

22a

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

22b

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

23

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23a

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

23c

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních
vozidel na pozemních komunikacích.

23d

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 60 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

23e

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se
zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

23f

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

23g

§ 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

23h

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

23i

§ 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí.

23j

Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných
zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých
zákonů.

23k

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

23l

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech).

23m

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se
zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona.

23n

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických
zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

23o

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů.

23p

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání).

23q

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání).

24

§ 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a
Slovenské Federativní Republiky. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a
evidenci pobytu občanů.

24a

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

24b

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24c

§ 21 odst. 3 obchodního zákoníku.

25a

Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.

25b

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.

25c

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.

26

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

27

§ 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28

§ 62 obchodního zákoníku.

28a

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů.

28b

Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

28c

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů.

29

§ 175e a 175f občanského soudního řádu.

§ 480a až 480e občanského zákoníku.

29a

Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29a

§ 69 a násl. obchodního zákoníku.

29b

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

29b

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).

29c

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

29d

§ 24 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

29d

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu.

29e

Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a o změně souvisejících zákonů.

29f

§ 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění zákona č. 313/2002 Sb.

29g

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30

Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve
zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

30a

Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č.
324/1992 Sb.

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání .

31

Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31a

§ 45, 46a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

31a

§ 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů.

31c

Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva
zemědělství ČR č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek
nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.

31b

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

31b

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

31e

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

33

Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů.

36a

§ 28 odst. 3 obchodního zákoníku.

36b

§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

36c

§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

36d

§ 48a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36e

§ 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
znění zákona č. 160/1995 Sb.

36f

§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 214/2006 Sb.

36g

§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

36i

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

38

Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

38a

§ 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

38b

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění
pozdějších předpisů.

38b

§ 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
zákona č. 166/1993 Sb.

38c

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

38d

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

38e

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

39

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění
pozdějších předpisů.

40

§ 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

40a

Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

40b

Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

41

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

42

Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

43

§ 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

44

§ 36a odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008
Sb.

46

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

47

§ 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.

49

Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o
změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS.

50

Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady
2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

51

Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září
2003 o právu na sloučení rodiny.


Živnostenský zákon ›  ČÁST - POZNÁMKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500279