Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Příloha 3 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Příloha 3

Příloha 3

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

(K § 26 a 27)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka
způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje k žádosti
§ 27 odst. 3 o koncesi

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
1 2 3 4 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava a) vysokoškolské vzdělání ve studijním Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu ao
kvasného lihu, programu a studijním oboru zaměřeném změně a doplnění zákona
konzumního lihu, na potravinářskou technologii, č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních chemii, zemědělství, farmacii, podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů (s lékařství nebo veterinární ve znění pozdějších předpisů, a
výjimkou piva, ovocných lékařství, nebo zákona č. 587/1992 Sb.,
vín, ostatních vín b) vyšší odborné vzdělání v oboru o spotřebních daních, ve znění
a medoviny a ovocných vzdělání zaměřeném na potravinářskou pozdějších předpisů, (zákon o
destilátů získaných technologii, chemii, zemědělství, lihu), ve znění pozdějších
pěstitelským pálením) farmacii nebo veterinární lékařství předpisů
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou technologii,
chemii, zemědělství, nebo v oboru
laborant pro farmaceutickou výrobu a
3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava lihu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu programu a studijním oboru zaměřeném pozdějších předpisů
syntetického na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii a 3
roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo Ministerstvo průmyslu *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování, výbušnin: vysokoškolské vzdělání statutárního orgánu nebo členů a obchodu **) Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup ve studijním programu a studijním statutárního orgánu*) další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin oboru zaměřeném na technické vědy nebo některých funkcí ve státních
technologie; orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní
pro ničení a zneškodňování výbušnin: Republiky, České republiky
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a Slovenské republiky
vydané obvodním báňským úřadem a věk
nejméně 21 let; **) § 23, 35, 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění činnosti, výbušninách a o státní
nebo průkaz pyrotechnika nebo báňské správě, ve znění zákona
střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů č. 542/1991 Sb.
vydané obvodním báňským úřadem nebo
oprávnění technického vedoucího
odstřelů vydané Českým báňským úřadem

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, spolehlivost podnikatele nebo pro vývoj, výrobu, ničení, *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava, znehodnocování a ničení zbraní: statutárního orgánu nebo členů zneškodňování, střeliva Sb.
nákup, prodej, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*), Ministerstvo průmyslu
půjčování, uschovávání, programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin a obchodu***) **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**) 61/1988 Sb. , ve znění zákonač.
zbraní a střeliva 3 roky praxe v oboru, nebo a provádění činností s nimi 542/1991 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru musí podnikatelnebo odpovědný
vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
nebo technologie a 3 roky praxe odbornou způsobilost zneškodňování střeliva
v oboru, nebo stanovenou pro obor výzkum, § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní vývoj, ničení, zneškodňování, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.
zkouškou v oboru vzdělání zpracování, nákup a prodej
s technickým zaměřením a 3 roky výbušnin, a to přiměřeně
praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského
d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;

pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
a uschovávání zbraní a střeliva:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na ekonomii, vojenství, policii,
technické vědy nebo technologie a 1
rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na ekonomii,
vojenství, policii, technické vědy
nebo technologie a 2 roky praxe v
oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým, ekonomickým, vojenským
nebo policejním zaměřením a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání prodavač se
specializací na zbraně a střelivo
nebo v příbuzném oboru a 3 roky
praxe v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru
a nebo 1 rok praxe v obchodní
činnosti se zbraněmi a střelivem,
nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;

pro výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení střeliva:
odborná způsobilost stanovená pro
vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení zbraní,
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
věk nejméně 21 let;

pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo technologie,
studijní obor teorie a technologie
výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Nákup a prodej, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců souhlas okresního (městského, § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj, programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona obvodního) ředitelství Policie o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy, na technické vědy, ekonomii, č. 455/1991 Sb., ve znění České republiky věcmi využitelnými k obrannýma
uschovávání, vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 130/2008 Sb.) bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava, 21 let, nebo České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního vzdělání zaměřeném na technické o nakládání s bezpečnostním
materiálu vědy, ekonomii, vojenství nebo materiálem)
policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání s technickým, ekonomickým,
vojenským nebo policejním zaměřením
a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a l
rok praxe v oboru a věk nejméně 21
let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba, Státní energetická *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese inspekce o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající na technické vědy a 3 roky praxe v a není držitelem licence státní správy v energetických
licenci*) realizovaná oboru, nebo na výrobu tepelné energie odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné b) vyšší odborné vzdělání v oboru a licence na rozvod tepelné zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným vzdělání s technickým zaměřením energie,*) musíprokázat, že znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje a 6 roků praxe v oboru, nebo má technické předpoklady
nad 50 kW c) střední vzdělání s maturitní k zajištění výkonu koncesované **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání činnosti,**) a že touto o podrobnostech udělování licencí
s technickým zaměřením a 6 roků činností nedojde k ohrožení pro podnikání v energetických
praxe v oboru; života a činnosti osob, odvětvích
majetku či zájmu na ochranu
u zdrojů tepelné energie do životního prostředí. Fyzická
instalovaného výkonu 1 MW včetně a nebo právnická osoba, která
samostatného rozvodného zařízení žádá o udělení koncese, musí
tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
do 1 MW včetně postačuje: odpovědnosti.
a) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání s technickým
zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
provozování malých energetických
zdrojů vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Silniční motorová § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravní úřad zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb. dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní
vnitrostátní
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny
včetně,

- nákladní
vnitrostátní
provozovaná vozidly o
největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny,

- nákladní
mezinárodní provozovaná
vozidly o největší
povolené hmotnosti do
3,5 tuny včetně,

- nákladní
mezinárodní provozovaná
vozidly o největší
povolené hmotnosti nad
3,5 tuny,

- vnitrostátní
příležitostná osobní,

- mezinárodní
příležitostná osobní,

- vnitrostátní
veřejná linková,

- vnitrostátní
zvláštní linková,

- mezinárodní
linková,

- mezinárodní
kyvadlová,

- taxislužba
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní § 33a zákona č. 114/1995 Sb., Ministerstvo dopravy zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona o vnitrozemské plavbě, ve znění
č. 358/1999 Sb. pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Kontrolní testování odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 schválení provozovny Státní rostlinolékařská správa § 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
mechanizačních zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
prostředků na ochranu o rostlinolékařské péči a změně a o změně některých souvisejících
rostlin některých souvisejících zákonů, zákonů
ve znění zákona č. 131/2006 Sb.

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez spolehlivost podnikatele nebo *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického rozlišení druhu pyrotechnického statutárního orgánu nebo členů č. 451/1991 Sb.
průzkumu oprávnění a věk nejméně 21 let statutárního orgánu*)


------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění veřejných pro provádění veřejných dražeb Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb dobrovolných: o veřejných dražbách, ve znění
- dobrovolných a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok zákona č. 315/2006 Sb.
- nedobrovolných praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 9
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského
zákona;

pro provádění veřejných dražeb
nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 10
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování cestovní a) vysokoškolské vzdělání ve Ministerstvo pro místní *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře studijním programu a studijním oboru rozvoj**) ověřování a uznávání výsledků
zaměřeném na cestovní ruch, nebo dalšího vzdělávání a o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru některých zákonů(zákon o uznávání
vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, výsledků dalšího vzdělávání)
nebo
c) střední vzdělání s maturitní **) zákon č. 159/1999 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném o některých podmínkách podnikání
na cestovní ruch, nebo v oblasti cestovního ruchu
d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
praxe v oboru, nebo občanský zákoník, ve znění
e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky pozdějších předpisů, a zákona č.
praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb., o živnostenském
f) střední vzdělání s maturitní podnikání (živnostenský zákon),
zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo ve znění pozdějších předpisů
g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 6
let praxe v oboru, nebo
h) doklad o dílčí kvalifikaci pro
provozování cestovní kanceláře podle
zvláštního právního předpisu*) a 2
roky praxe v oboru
i) doklady podle § 7 odst. 5
písm. b),c), f), g), h) nebo i)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------


Ostraha a) vysokoškolské vzdělání nebo spolehlivost vyhláška
majetku a vyšší odborné vzdělání právnického, podnikatele, o obsahu
osob bezpečnostního nebo obdobného statutárního - a rozsahu
zaměření, orgánu a - kvalifikace
b) střední vzdělání s maturitní členů - pro výkon
zkouškou v oboru bezpečnostním statutárního - fyzické ostrahy
nebo právním a 3 roky praxe, nebo orgánu, a služby soukromého
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou bezúhonnost - detektiva
a osvědčení o odborné kvalifikaci a odborná - a vyšetřovatele,
pro příslušnou pracovní činnost vydané způsobilost - § 1 odst. 5 zákona
s platností na 5 let zařízením zaměstnanců - č. 451/1991 Sb.
akreditovaným podle zvláštních (§ 6a odst. 3, -
právních předpisů Ministerstvem § 31a a příloha -
školství, mládeže a tělovýchovy, č. 5 zákona -
za podmínek stanovených zvláštním č. 455/1991 Sb., -
právním předpisem a 3 roky praxe, ve znění -
za příbuzný obor lze považovat službu zákona -
v Policii České republiky, obecní č. 274/2008 Sb.) -
policii, Justiční stráži, Vojenské policii -
atd. -
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Služby a) vysokoškolské vzdělání nebo spolehlivost - vyhláška
soukromých vyšší odborné vzdělání právnického, podnikatele, - o obsahu
detektivů bezpečnostního nebo obdobného statutárního - a rozsahu
zaměření a jeden rok praxe, orgánu a - kvalifikace
b) střední vzdělání s maturitní členů pro výkon
zkouškou v oboru bezpečnostním statutárního - fyzické
nebo právním a 3 roky praxe, nebo orgánu - ostrahy
c) střední vzdělání s maturitní bezúhonnost - a služby
zkouškou a osvědčení o odborné a odborná soukromého
kvalifikaci pro příslušnou způsobilost - detektiva a vyšetřovatele,
pracovní činnost vydané s platností podnikatele - § 1 odst. 5
na 5 let zařízením akreditovaným podle a zaměstnanců - zákona
zvláštních právních předpisů a zdravotní - č. 451/1991 Sb.“.
Ministerstvem školství, mládeže a způsobilost -
tělovýchovy, za podmínek stanovených zaměstnanců -
zvláštním právním předpisem a 3 roky (§ 6a odst. 3, -
praxe, § 31a a -
za příbuzný obor lze považovat příloha č. 5 -
službu v Policii České republiky, zákona č. 455/ -
obecní policii, Justiční stráži, /1991 Sb.,
Vojenské policii atd. ve znění zákona -
č. 274/2008 Sb.)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců
služeb k ochraně programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6a odst. 3 zákona
majetku a osob na strojírenství, elektrotechniku, č. 455/1991 Sb., ve znění

telekomunikace nebo výpočetní zákona č. 130/2008 Sb.)
techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku, telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 2 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 2 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vedení spisovny a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok schválení provozovny a Státní oblastní archiv § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb.,
praxe v administrativě, nebo bezúhonnost všech zaměstnanců příslušný podle místa o archivnictví a spisové
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky (§ 6 odst. 2 provozovny službě a o změně některých zákonů
praxe v administrativě, nebo zákona č. 455/1991 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní ve znění zákonač. 130/2008
zkouškou a 3 roky praxe Sb.)
v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování střelnic a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)
kulturu, tělovýchovu a sport a 2
roky praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou kulturu,
tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
řízení střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na vojenství nebo policii a 2 roky
praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
střeleb a 3 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění trhacích a) oprávnění nebo průkaz střelmistra spolehlivost podnikatele nebo *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
a ohňostrojných prací vydané obvodním báňským úřadem*) a statutárního orgánu nebo členů ve znění zákona 542/1991 Sb.
věk nejméně 21 let, nebo statutárního orgánu**)
b) oprávnění technického vedoucího **) § 1 odst. 5 zákona
odstřelů vydané Českým báňským č. 451/1991 Sb.
úřadem*) a věk nejméně 24 let, nebo
c) oprávnění nebo průkaz odpalovače
ohňostrojů vydané obvodním báňským
úřadem*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování pohřební § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
služby pohřebnictví a o změně některých stanice o pohřebnictví a o změně
zákonů některých zákonů, ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění balzamace § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické stanice § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
a konzervace pohřebnictví a o změně některých o pohřebnictví a o změně
zákonů některých zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování krematoria § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické stanice § 13 odst. 4 zákona
pohřebnictví a o změně některých č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákonů, a o změně některých zákonů, ve
ve znění zákona č. 67/2006 Sb. znění zákona č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------


Živnostenský zákon ›  Příloha 3

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500243