Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA I - Živnostenská kontrola 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA I - Živnostenská kontrola

Živnostenská kontrola

Paragrafy:   § 60a   § 60b   § 60c   § 60d   § 60e  

§ 60a

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské
úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené
živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů
vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle §
69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení
koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli
pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad
vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.

§ 60b

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci
živnostenských úřadů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci
provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Ke
kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených
zvláštními právními předpisy. Výkon živnostenské kontroly se řídí
zvláštním zákonem. ^38b ^38b)

§ 60c

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí
osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.

§ 60d

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění
nedostatků zjištěných při provozování živnosti.

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstranění nedostatků
přiměřenou lhůtu.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dnů
ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá
odkladné účinky.

§ 60e

zrušenAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500199