Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Vybraná ustanovení novel 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Vybraná ustanovení novel

Vybraná ustanovení novel

Čl.III zákona č. 286/1995 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož
vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a
jeho zánik se řídí tímto zákonem.

2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo
koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen,
pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a
provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených
dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7,
doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle
sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To
neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů,
které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo
jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad
vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek provozování živnosti do
šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou
splněny, rozhodne o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny.
Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti na živnost
koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li
ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo
rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu
živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek provozování živnosti,
jedná se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek
z dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v
předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně,
živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode
dne účinnosti tohoto zákona.

4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není
živností, zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto
zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; v téže lhůtě pozbývá
platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti,
která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby
pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na
základě oprávnění k podnikatelské činnosti, které získaly před jeho
účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě
lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.

5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti
tohoto zákona, o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona
pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o
uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení
provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých
nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se
dokončí podle dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení
právní úprava tohoto zákona příznivější.

6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla
živností volnou a která byla provozována na základě živnostenského
listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto
zákona, se nepožaduje šest let splnění zvláštních podmínek pro
provozování živnosti podle tohoto zákona.

7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která
provozuje ode dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční
osoby, může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po
dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění,
které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží
živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto
zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.

8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11
odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou
osvobozeny od správních poplatků.

Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb.

1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto
zákona zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo
pozůstalého manžela pokračovat v provozování živnosti podle předchozí
právní úpravy, získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, zůstává
zachováno.

2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu
1 a jeho zánik se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému
vzniklo živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona se
posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to neplatí, jestliže byl
podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto
zákona.

3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací
živnost vázanou nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které
získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti
pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou
povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto
zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z
předchozích řízení.

4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad
vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, do nichž budou promítnuty
změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje přiměřeně podle §
52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese,
živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě
stanovené v bodě 3 nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek
provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost
ohlašovací řemeslnou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před
účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1
roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému
úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro
řemeslnou živnost podle nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto
povinnost ve stanovené lhůtě, není povinen dokládat živnostenskému
úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá
živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle věty druhé,
živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.

6. Došlo-li tímto zákonem pouze ke změně názvu živnosti, je
živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto
zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo koncesní listinu s
novým názvem živnosti.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad
povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat
podnikateli průkaz živnostenského oprávnění, do něhož bude tato změna
promítnuta.

8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více
samostatných živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před
účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1
roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu
doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti
stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, nemá-li
živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.

9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, provede změnu
živnostenského listu vydáním živnostenských listů se změněnými údaji
nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá koncesní listiny. Při
rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53.
Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese,
živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost
doložit doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti
podle tohoto zákona, živnostenský úřad jim neprodleně živnostenské
oprávnění zruší.

11. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních
podmínek provozování živnosti, aniž by současně došlo ke změně podle
bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti
pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni účinnosti
tohoto zákona.

12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto
zákona již není živností, zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti
tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; v této lhůtě
pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, že
se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně
upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě
živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona,
je povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit
živnostenskému úřadu seznam činností, které směřují ke vzniku konečného
výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky
technologického procesu.

14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost
průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného
přede dnem účinnosti tohoto zákona, vydat po splnění povinnosti
podnikatele podle bodu 13 jako přílohu živnostenského listu seznam
živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.

15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona, je povinen na výzvu živnostenského úřadu
oznámit živnostenskému úřadu údaje o svém místě podnikání, sídle nebo
organizační složce zahraniční osoby umístěné na území České republiky v
souladu s § 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud
tyto údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací
povinnost ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i na podnikatele,
kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti
tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až zápisem do
obchodního rejstříku provedeným po účinnosti tohoto zákona.
Živnostenský úřad provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6
měsíců ode dne oznámení uvedených údajů.

16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona, je povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode
dne účinnosti tohoto zákona doložit doklady o vlastnickém nebo jiném
právu k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno sídlo, místo
podnikání (liší-li se místo podnikání od bydliště) nebo organizační
složka zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato
povinnost se vztahuje též na podnikatele, kterým byl vydán průkaz
živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo
provozovat živnost jim vzniklo až následným zápisem do obchodního
rejstříku po účinnosti tohoto zákona.

17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému
byl vydán průkaz živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost
přede dnem účinnosti tohoto zákona, koncesní listinu podle § 54, a to
do 30 dnů ode dne podání žádosti.

18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost
ohlašovací, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne
účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list.

19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v
důsledku právní úpravy tohoto zákona živností ohlašovací, o které
nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se
považuje za ohlášení živnosti.

20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem
účinnosti tohoto zákona, vztahující se k živnosti, která je podle
tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje za žádost o koncesi,
nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto
zákona.

21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto
zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti
tohoto zákona, se projednají podle nové právní úpravy.

22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem
účinnosti tohoto zákona, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede
dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ohlášení podle bodu 19, se
projednají podle nové právní úpravy.

23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o
pozastavení provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně
rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle nové
právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro účastníka řízení
příznivější.

24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě
živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a
která není podnikatelem v zahraničí a na území České republiky má
zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za účelem
podnikání (§ 5 odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku
ode dne účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z §
5 odst. 4. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení
zákona (§ 58 odst. 2).

25. Průkazy živnostenského oprávnění, které byly vydány podle dosavadní
právní úpravy pro živnosti volné ohlašovací a jejichž název předmětu
podnikání neodpovídá seznamu vydanému podle § 73a, je živnostenský úřad
povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit průkazem živnostenského
oprávnění podle nové právní úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti
nařízení vlády vydaného podle § 73a.

26. Úkony provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25
nepodléhají správnímu poplatku.

Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.

1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného
dozoru a orgány státní báňské správy organizacím a podnikajícím
fyzickým osobám před 1. lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne
účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po 31. prosinci 1992
zůstávají v platnosti.

2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného
dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím
účinnosti tohoto zákona končí uplynutím pěti let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živností vázaných skupiny 202 přílohy č. 2
živnostenského zákona opravňují k provozování živností v rozsahu
oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru
nebo orgánem státní báňské správy.

4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského
zákona "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických
zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto
zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti
vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických
zařízení". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění
vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem
státní báňské správy.

5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského
zákona "Projektování elektrických zařízení" a živnostenská oprávnění
vydaná k výrobě rozvaděčů se ode dne účinnosti tohoto zákona považují
za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s
tímto předmětem podnikání.

6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a
přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se
ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro
provozování živnosti řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského
zákona: Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických
strojů a přístrojů" a "Instalace a opravy elektronických zařízení".

7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě
živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, uvedených v bodech 3 až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání
podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.

Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb.

1. Prodejci vyhrazených léčiv, kteří nabyli živnostenské oprávnění k
prodeji vyhrazených léčiv před účinností tohoto zákona, jsou povinni
ohlásit tuto skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do 6 měsíců
od nabytí účinnosti tohoto zákona. Za nesplnění této povinnosti je
možno uložit prodejci vyhrazených léčiv pokutu podle živnostenského
zákona.

ČÁST TŘETÍ zákona č. 309/2000 Sb.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 34

1. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k živnostem
uvedeným v tomto zákoně, u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti,
jsou povinni doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění
odborné způsobilosti podle tohoto zákona ve lhůtě dvou let ode dne
nabytí jeho účinnosti a nevztahuje se na ně povinnost uvedená v čl. VI
(přechodná ustanovení) zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.

2. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě živnosti,
živnostenská oprávnění zůstávají zachována a živnostenský úřad je
povinen vydat průkazy živnostenského oprávnění v souladu s tímto
zákonem ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb.

Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí
živnostenské oprávnění neprodleně zruší.

§ 86 zákona č. 119/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem
podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování,
uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících
registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského
střeliva" na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem
účinnosti tohoto zákona, v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy
nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému
živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle
tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný
živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady
prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje
živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko
podle 52 se nevyžaduje.

(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č.
3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj,
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj,
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování
střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" v rozsahu
zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu
střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v
koncesované živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v
rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu
vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se
považují za živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové
právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.

(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně
rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové
právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.

(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních
poplatků.

Čl.II zákona č. 174/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej
a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách,
včetně jejich dopravy", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona,
zůstávají zachována.

2. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá
živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle
nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona. Úkony podle předchozí
věty nepodléhají správnímu poplatku.

3. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané s předmětem vymezeným jako
"Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v
tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která byla doručená
živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona a u kterých
nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.

Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb.

Přechodné ustanovení

Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována
živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá
platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To
neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému
úřadu doklady uvedené v § 50.

Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Živnostenská oprávnění vydaná v souladu s přílohou č. 3 skupinou 315
"Zdravotnické prostředky" k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zůstávají
v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že rozhodnutí o
udělení koncese a koncesní listiny se považují za průkazy
živnostenského oprávnění pro novou vázanou živnost uvedenou v příloze
č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".

Čl.V zákona č. 274/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list s novým názvem
živnosti podle tohoto zákona při první změně živnostenského listu
provedené na základě oznámení změn a doplnění, týkajících se údajů a
dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Tento úkon
živnostenského úřadu nepodléhá správnímu poplatku.

Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž
základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na
živnost koncesovanou "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů1) (s výjimkou piva, ovocných
vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto
zákona živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež
jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti
"Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí
před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese,
předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují
odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle §
3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti
pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.

3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti
tohoto zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované
"Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se
považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47
živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená
řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto
zákona.

Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem 1. ledna 2004 pro
provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 214 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" se
od tohoto data považují za živnostenská oprávnění pro provozování
živnosti vázané skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní
právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou, skupiny 214 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" je
živnostenský úřad povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem
nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle přílohy č. 2
živnostenského zákona ve znění čl. XII tohoto zákona. Tento úkon
nepodléhá správnímu poplatku.

Čl. II zákona č. 167/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v
jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému
živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46
živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání
jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.

3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto
zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích,
zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací,
není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli
živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského
zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací
vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou,
živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové
právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené
změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na
nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského
oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá
živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle
nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.

6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací
vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli
průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným
podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo
nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
živnostenské oprávnění pro živnost "Výroba, montáž, opravy,
rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a
periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský
list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným
podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této
činnosti nemá. Pro živnost "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a
zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na
plyny" vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele
nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského
zákona.

8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské
oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti "Montáž, opravy a
rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" podle tohoto
zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že
hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad
rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění
zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na
základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro
živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných
čerpadel" s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž
by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních
podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo
zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy.
Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a
rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému
úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti
marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení
platí obdobně pro živnost "kamnářství".

9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných
ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o
změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.

10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění
se dokončí podle nové právní úpravy.

§ 90 zákona č. 499/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

(1) Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž
základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na
živnost koncesovanou "vedení spisovny", zanikají uplynutím 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona trvá živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež
jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované
živnosti "vedení spisovny", musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat o
udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění
zvláštních podmínek provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou
ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského
oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení
koncese.

(3) Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti
koncesované "vedení spisovny" se považuje za žádost o koncesi,
nebylo-li řízení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí
podle nové právní úpravy.

(4) Úkony provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních
poplatků.

Čl.III zákona č. 58/2005 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění pro živnost "Nákup, skladování a
prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci
zdravotnických prostředků", která trvala ke dni účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak.

2. Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto
zákona trvá živnostenské oprávnění pro vázanou živnost "Nákup,
skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být
prodávány prodejci zdravotnických prostředků", průkaz živnostenského
oprávnění podle nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu na
žádost podnikatele nebo na základě oznámení změny ohlášené podle § 49
živnostenského zákona. Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti
nepodléhá správnímu poplatku.

Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb.

Přechodná ustanovení

Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Provozování
poštovních služeb", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona,
zůstávají v platnosti a považují se za oprávnění k provozování volné
živnosti "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb".
Živnostenský úřad provede změnu názvu živnosti na průkazu
živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nebo při první změně
oznámené podle § 49 živnostenského zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací
vázané "Provozování poštovních služeb" doručená živnostenskému úřadu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud řízení
ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.

Čl.III zákona č. 131/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Živnostenský úřad vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", pro živnost
"Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo
vysoce toxickými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, s
výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských
nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku
rostlinolékařské péče" nebo pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických
chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských zemědělských
provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče",
živnostenský list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na
základě změny oznámené fyzickou nebo právnickou osobou podle § 49
živnostenského zákona.

3. Fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Speciální ochranná
dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin", vydá
živnostenský úřad na její žádost průkaz živnostenského oprávnění s
uvedením předmětu podnikání "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů,
objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
nebo biocidními přípravky" a "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech", a to na
její žádost, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Vydání živnostenského listu nebo změna živnostenského listu podle
bodů 1 až 3 nepodléhá správnímu poplatku.

5. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění
se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.

1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za
podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto
zákona požádá provozovatel lyžařského vleku Drážní úřad o vydání
průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47 zákona č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li
provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá
uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.

2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby
pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude
účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po
uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby
provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset
měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují
podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovily
odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu
vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů
živnostenský list k provozování lyžařského vleku.

Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování
vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek,
zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí
skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají
držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané
živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek,
ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových
studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám
živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících
látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a
zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně
ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto
zákona.

2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního
poplatku.

Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění
pro volnou ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle
živnostenského zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u
právnické osoby z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá
právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací
živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti
zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k
výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné
živnosti.

Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy
č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky,
údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí
a výrobků letecké techniky" se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané,
skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování,
výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní
právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba,
opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a
výrobků letecké techniky", je živnostenský úřad povinen na žádost
podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst.
1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle § 49
odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem podnikání "Provádění
veřejných dražeb", která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
se považují za oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných
dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných", není-li dále stanoveno něco
jiného.

2. Živnostenský úřad vydá na žádost podnikatele, který provozuje ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona živnost s předmětem podnikání "Provádění
veřejných dražeb" a který hodlá nadále provozovat pouze veřejné dražby
dobrovolné, novou koncesní listinu s předmětem podnikání "Provádění
veřejných dražeb a) dobrovolných". Vydání nové koncesní listiny
nepodléhá správnímu poplatku.

3. Osoby, které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny k
činnosti, která je koncesovanou živností "Provádění veřejných dražeb",
a které hodlají nadále provozovat též veřejné dražby nedobrovolné, jsou
povinny ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
předložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné
způsobilosti, pokud je živnostenský úřad nemá k dispozici již z
předchozích řízení, a prokázat splnění podmínek podle § 6 odst. 1
zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Doloží-li tyto osoby doklady a splní-li podmínky uvedené ve
větě první tohoto odstavce, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým
změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu se
změněnými údaji. Neučiní-li tak tyto osoby, živnostenský úřad vydá
rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní
listinu v rozsahu provádění veřejných dražeb dobrovolných. Tyto úkony
nepodléhají správnímu poplatku.

4. Řízení ve věci udělení koncese "Provádění veřejných dražeb" zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.
26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb.

Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní
podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při
úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl.II zákona č. 130/2008 Sb.

Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona

1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým
způsobem, zůstává zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle
bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické
osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle
povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného
pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle
umístění organizační složky podniku) vyzve do 6 měsíců ode dne
účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné
způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví
přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému
úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro
provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro
uvedenou živnost zruší.

2. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo
provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského
oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá
živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49
nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není
úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.

5. Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost
řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro
živnost vázanou, se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je
podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
živnosti v rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností
ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto
zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly
ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou
právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V
tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění zákona č.
455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je
podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
živnosti v rozsahu oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 8. Podnikatel, který je
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti,
která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti
ohlašovací volné v plném rozsahu.

9. Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání
kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění
kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro
provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb.,
vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č.
455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti
volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad
příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u
zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku,
případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle
povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické
osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností
podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost
podnikatele.

11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních
právních předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím
provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho
roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně živnostenskému
úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty
právo provozovat tuto živnost zaniká.

12. V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zahájeno a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno
řízení pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro
splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.

Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona provozoval v rámci
živnosti „Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c)
končetinových ortéz, d) měkkých bandáží“ i činnost, která ode dne
účinnosti tohoto zákona není živností, může v této činnosti pokračovat
do 31. prosince 2010. Po uplynutí této doby oprávnění k provozování
této činnosti zaniká.

2. Odborná způsobilost doložená přede dnem účinnosti tohoto zákona pro
živnost „Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c)
končetinových ortéz, d) měkkých bandáží“ se považuje ode dne účinnosti
tohoto zákona za odbornou způsobilost pro živnost „Výroba a opravy
sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz,
měkkých bandáží“.

Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15
pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady
připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace
ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad
rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.

Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí
nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou
způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě
doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě
36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání
příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k
ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou
vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti
podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a
tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  Vybraná ustanovení novel

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500246