Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 67   § 68   § 69   § 69a   § 70   § 71   § 72   § 73   § 73a  

§ 67

zrušen

§ 68

Součinnost orgánů státní správy

(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, vzájemně
spolupracují, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o
závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému
živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i
případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti.
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním
zákonem. ^42)

(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují
jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na
dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány
České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů
osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.

§ 69

zrušen

§ 69a

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území
členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou
činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v
rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a
následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského
státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo
své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a
je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat
podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně
poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s
čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství.

(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby
se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení
za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Na poskytování služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení
tohoto zákona nevztahují, s výjimkou

a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování
služeb, a to průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní
příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v
členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává
předmětnou činnost, a

b) povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které
jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze
fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které
tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této
přílohy se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby
zaosoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle tohoto
nařízení doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu
odborně připravuje pro výkon předmětné regulované činnosti, nebo
není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o
tom, že předmětnou činnost vykonávaly nejméně po dobu dvou let během
předcházejících deseti let.

(5) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti,
která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní
podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulovaná
činnost“), jsou povinny písemně oznámit poskytování služeb na území
České republiky uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů, podle
zvláštního právního předpisu ^43). Na právnické osoby uvedené v odstavci
2 se § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje přiměřeně.
Doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí
ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.

(6) U osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou
živnostmi, je živnostenský úřad oprávněn při kontrole podle § 60a
kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby
uznávacímu orgánu ^44). Živnostenský úřad může kontrolovat též plnění
povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou
obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze
fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.

§ 70

nadpis vypuštěn

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka
členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské
konfederace, včetně jejich rodinných příslušníků ^49), a státní
příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta ^50), včetně jeho rodinných
příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České
republiky ^51). Na osobu, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta, a jejího rodinného příslušníka se nevztahuje
oprávnění podle § 69a. Za právnickou osobu se sídlem na území členského
státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická
osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu
Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní
místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské
unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu
stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také
právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské
konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své
podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.

(2) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným
orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti
na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané
příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a
výkon činnosti na území těchto států.

§ 71

Místní příslušnost

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního
živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní
živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících
fyzických osob podle tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského
oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost
živnostenského úřadu určuje podle správního řádu. V řízení o
přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle
zákona o přestupcích.

(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze
zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je
místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis
do živnostenského rejstříku.

(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba
provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení
tohoto zápisu.

§ 72

nadpis vypuštěn

(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy ^28c).

(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí
obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel
obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu
živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání
učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí- li si podatel obecní
živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu
podle správního řádu.

(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního
dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro
vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu
živnostenskému úřadu.

(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského
rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné
správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle
odstavce 2 listinnou podobu podání.

§ 73

Mezinárodní smlouvy

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného
mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla
zveřejněna ve Sbírce zákonů.

§ 73a

(1) Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a
oborů činností živnosti volné.

(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou podmínky pro získávání
odborné způsobilosti podle § 7 odst. 6 a § 27 odst. 1 pro živnosti
uvedené v § 6a odst. 1 a 2, způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky,
kterou lze prokázat odbornou způsobilost.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500215