Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA II - Provozování živnosti 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA II - Provozování živnosti

Provozování živnosti

Paragrafy:   § 5   § 6   § 6a   § 7   § 7a   § 8   § 9   § 10   § 11   § 12   § 13   § 14   § 15   § 16   § 17   § 18  

§ 5

Subjekty oprávněné provozovat živnost

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li
podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní
povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v
případech vymezených tímto zákonem.

(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území
České republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České
republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická
osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České
republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto
zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. ^24)

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující
určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho
překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků, ^24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém
jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných
dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti
podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady
předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo
právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li
pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo
otisku razítka.

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky
provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona ^24b) povinnost
mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení
živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza
k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost
doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou
osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost
prostřednictvím organizační složky svého podniku ^24c).

(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její
rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako
česká osoba.

§ 6

Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami,
pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s
jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody
v trvání nejméně jednoho roku, nebo

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení
písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s
podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen ^25a).

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u
zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo
b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu ^25b). Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

§ 6a

(1) Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování
služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku,
ostrahou při přepravě peněz a jejich zpracování, cenností či jiného
majetku, ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech
konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo
lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních
rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

(2) Koncesovaná živnost služby soukromých detektivů zahrnuje
poskytování služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním
skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před
soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se
fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů,
získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním
protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a
jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem.

(3) Bezúhonným pro provozování koncesovaných živností ostraha majetku a
osob, služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob podle tohoto zákona není ten,

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v
posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v
rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě
pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal
trestný čin, v rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně
podmíněně zastaveno a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má
být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v
trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s předmětem této podnikatelské činnosti,

d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 4 uvede nesprávné údaje
nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

(4) Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny podle odstavce 3
písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ^25b), který nesmí být
starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 3 písm. b) a c) prokazuje
žadatel o vydání koncesní listiny čestným prohlášením, které nesmí být
starší 3 měsíců.

(5) Uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec je povinen podnikateli nebo
osobě, která jedná za podnikatele v pracovněprávních vztazích, do 15
dnů písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K
oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v
oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který
jej vydal.

§ 7

Zvláštní podmínky provozování živnosti

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná
způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po
vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u
podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování
dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce
pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným
jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným
podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními
předpisy. ^22b)

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru,
rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností
náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně
výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného
oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku
nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou
bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem
živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce
odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním,
členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za
příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných
pracovních postupů a odborných znalostí.

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné
kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném
členském státě Evropské unie

a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu,
které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském
státě původu,

c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu,
které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském
státě původu,

d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná
osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v
pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více
než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně
3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení
podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a
potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost
nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí
být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním
žádosti o koncesi,

h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího
nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího
nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost
nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí
být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním
žádosti o koncesi, nebo

m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího
vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
činnosti v členském státě původu,

pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v
příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo
koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při
posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné
kvalifikace ^25c).

(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými
osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této
příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou
způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto
ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky
odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících
tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností
těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené
zvláštním právním předpisem.^25d)

§ 7a

zrušen

§ 8

Překážky provozování živnosti

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové
podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu ^26),

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování
podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení
provozování podniku.

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po
dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů
insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo
právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení
konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro
uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka
provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí
o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou
ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou
splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro
řádné plnění finančních závazků.

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření,
jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek
se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může
taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením
živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného
insolvenčního správce.

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba,
na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se
vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným
souhlasem insolvenčního správce.

(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest
nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru
nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu
tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato
osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje
trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu;
provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává
nedotčeno.

(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno
živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit
ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo
příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o
zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o
udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po
uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění.

§ 9

Rozdělení živností

Živnosti jsou:

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být
provozovány na základě ohlášení,

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.

§ 10

Živnostenské oprávnění

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění")
vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným
do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního
rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení
uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem; to
však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v § 47
odst. 6,

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení koncese.

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu, ^28b)
které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká
živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).

(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění

a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm.
a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením
živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné
správy ^28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti
vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které nejsou státními
příslušníky členských států Evropské unie, nebo zakladatelům, popřípadě
orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické
osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že
právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode
dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do
obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku ^28).

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem
jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh
na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu
vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro
vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

(6) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná
osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

§ 11

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného
zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem,
která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování
živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.
Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než
čtyři podnikatele.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky
provozování živnosti podle § 6 a 7.

(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady
či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba,
u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Odpovědným
zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba,
které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to
po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu,
že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky
provozování živnosti (§ 7),

b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce
odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je
jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro
výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční
právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího
organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který
splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto
zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob,
ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení
výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu
do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení
výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o
ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.
Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle
oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem
doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li
odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce
den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji
funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto
zákonem.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží
podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá
účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení
výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému
úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu
funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení
výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit
den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení
podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení
oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný
zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den
pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li
podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového
odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti
pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že
provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy
to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně
s výjimkou odstavce 8.

§ 12

(1) Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo
rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být
živnost provozována se souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný
zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá jménem zastoupeného
zákonný zástupce.

(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 se
souhlasem soudu. ^28b)

§ 13

Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení
řízení o projednání dědictví:

a) správce dědictví ^29 ^29),

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner ^28a ^28a), i když není
dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování
živnosti,

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního
předpisu ^26); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo

e) pozůstalý manžel nebo partner ^28a ^28a) splňující podmínku uvedenou v
písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové.

(2) Pokud osoby uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e) hodlají
pokračovat v provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost
živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.
Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit
pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl
do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b),
c) a e) podmínky stanovené v § 6 a 7 nebo jsou-li u ní překážky podle §
8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon
vyžaduje, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Nesplňuje-li správce dědictví ^29 ^29) podle odstavce 1 písm. a) nebo
insolvenční správce podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 7,
musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(4) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby
uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e), pokud nabyly majetkového práva
vztahujícího se k provozování živnosti; tuto skutečnost musí do 1
měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu.
Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku
a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě
platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto
skutečnost uvede též ve výpisu.

(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 4 platí § 45, 46 a 50
obdobně.

§ 14

nadpis vypuštěn

Dojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního
právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva, k převodu jmění
společnosti na jednoho společníka , nebo k rozdělení společnosti
odštěpením podle zvláštního právního předpisu, ^29a ^29a) může právní
nástupce, který dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat
v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého
právního předchůdce za předpokladu, že do 15 dnů ode dne zániku svého
právního předchůdce nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se
povoluje zápis rozdělení společnosti odštěpením do obchodního
rejstříku, písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a
současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle
tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první
zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci
nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst.5 a 6,
§ 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

Provozovny

§ 17

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je
živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné
zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen
„automat“) a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není
umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim
podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského
úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k
objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny
a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost
živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li
provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu,
může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel
je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení
provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti
podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o
koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení
podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro
provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů ^29b ^29b) a byla
řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba
odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba
adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a
umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji
zřizuje,

d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti
volné obor činnosti,

e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, provede
zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu
informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní
firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho
identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Mobilní provozovna a automat
musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese,
na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb
spotřebitelům ^29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou
automatů,

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli,
nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen,
nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném
místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud
prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí
automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování
služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám
chráněným zvláštními právními předpisy ^29e).

§ 18

(1) Obec může v přenesené působnosti ^29f) vydat tržní řád formou
nařízení obce. Pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona ^29g) tržní řád vymezí:

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a
tržiště (dále jen "tržiště"), a jejich rozdělení (např. podle druhu
prodávaného zboží nebo poskytované služby),

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho
řádného provozu.

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na
prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter
stavby podle zvláštního zákona. ^29c)

(3) Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se
toto nařízení obce nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé
druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v
obci nebo její části jsou zakázány.


Živnostenský zákon ›  ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení ›  HLAVA II - Provozování živnosti

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500131