Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno,

části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno,

Paragrafy:   § 45a   § 46   § 47   § 48   § 49   § 50   § 51   § 52   § 53   § 54   § 55   § 56   § 57   § 58   § 59   § 60  

číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob,
které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm.
a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) označení a umístění organizační složky podniku v České republice a
údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační
složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu
narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným
zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm
mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České
republice, pokud mu byl pobyt povolen,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další
doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti
zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou
mobilních provozoven a automatů,

g) datum zahájení provozování živnosti,

h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat
živnost na dobu určitou,

i) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den
ohlášení.

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení
s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné
ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání
vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu
s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu
s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v
případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s
výjimkou jeho identifikačních údajů.

§ 45a

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o
koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení ^36b ^36b),

b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti ^36c),

c) podat přihlášku k důchodovému pojištění ^36d ^36d),

d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění ^36e),

e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení ^36f),

f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ^36g).

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o
koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení ^36b ^36b),

b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení ^36d ^36d).

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise
vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně vykonávajícímu
správu daní z příjmů údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle
odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje
získané podle odstavce 1 písm. b) až d), příslušnému úřadu práce údaje
podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné
zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).

(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené
zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů podle odstavců 1 a
2, pokud tak učiní v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle
tohoto zákona.

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn,
živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato
lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode
dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto
údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

§ 46

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence
trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním
orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li
členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle §
6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto
bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud
prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z
evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická
osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem,
nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady
nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu
Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí
být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou
způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato
povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na
území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující,
že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho
provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník
členského státu Evropské unie,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž
umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v
nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku
zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor
postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového
prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li
fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas
obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do
funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li
odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního
předpisu ^36i ^36i).

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu
Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a); tyto doklady nesmí
být starší než 3 měsíce,

b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud
se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě
zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána
do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden;
zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku
vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka
podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku,
pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v
zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá
právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z
obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má
právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná
adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako
podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro
užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu
nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně
prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem
jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na
území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční
osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo
jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním
předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního
důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka
nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,
případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým
prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do
funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li
odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

g) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního
předpisu. ^36i ^36i)

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou
způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§
12).

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny
nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu,31d) v
případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle
zvláštního právního předpisu. ^31e)

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo
osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o
vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou
z tohoto státu.

nadpis vypuštěn

§ 47

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede
živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne
doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno,

jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby
bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice,
pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku v
České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo
pobytu v České republice jejího vedoucího,

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst.
4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu
živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

d) místo podnikání,

e) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování
živnosti na dobu určitou, nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 5 doba
povoleného pobytu,

f) den vzniku živnostenského oprávnění,

g) datum a místo vydání výpisu.

(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede

a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, u zahraniční osoby označení a umístění organizační složky
podniku v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v
České republice jejího vedoucího,

b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst.
4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu
živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

c) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování
živnosti na dobu určitou,

d) den vzniku živnostenského oprávnění,

e) datum a místo vydání výpisu.

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský
úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve
výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15
dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost
podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve
výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a
vydání výpisu.

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě
prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li
ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský
úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění
ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst.
4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky
pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním
rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do
živnostenského rejstříku a vydá výpis.

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem,
živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské
oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10
odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna
doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která
prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu,
vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o
povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení
splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto
potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu
podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání
potvrzení podle odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle
§ 10 odst. 4; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve
stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením
oprávnění nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro
vznik živnostenského oprávnění.

(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do
živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a
nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o
prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o
prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.

(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku
na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o
zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového
zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění a vydá výpis.

(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském
rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví
provedením opravného zápisu a podnikateli vydá nový výpis.

§ 48

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst.
5) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci
daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu,
správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo
sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu,
místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku zahraniční
osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, a orgánu nebo
organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců
všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu
se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn
živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po
úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že
živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle
§ 47 odst. 10 a 11.

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům
cizinecké policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47
odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení
živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění
nevzniklo, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského
oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí
o zamítnutí žádosti o udělení koncese.

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30
dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento
zákon nestanoví jinak.

§ 49

nadpis vypuštěn

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení
živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku;
to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního
rejstříku.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede
zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis
(§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.
Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1,
živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu
pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do
živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se
změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle
tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že
živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen
doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že
podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování
živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném
zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený
odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li
podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje,
zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.


Živnostenský zákon ›  části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno,

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500127