Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY

SPRÁVNÍ DELIKTY

Paragrafy:   § 61   § 62   § 63   § 63a   § 64  

§ 61

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 13 odst. 2

1. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. a) až d) neoznámí, že hodlá
pokračovat v provozování živnosti, nebo

2. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně
neustanoví odpovědného zástupce, nebo

b) jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce podle § 13
odst. 3.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že doloží nepravdivé
čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost,
která je

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost
měla živnostenské oprávnění, nebo

c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla
živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu
do 5 000 Kč.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 62

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími
podmínky odborné způsobilosti,

b) neoznámí ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí
živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce pro živnost ohlašovací
podle § 11 odst. 5,

c) nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného
zástupce nebo neoznámí ukončení výkonu jeho funkce pro živnost
koncesovanou podle § 11 odst. 7,

d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,

e) v rozporu s § 17 odst. 3

1. neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem
provozovny,

2. nedoloží souhlas vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo
nemovitosti, nebo

3. neprokáže oprávněnost umístění mobilní provozovny,

f) neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,

g) nezajistí způsobilost provozovny nebo neustanoví osobu odpovědnou za
činnost provozovny podle § 17 odst. 4,

h) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

i) v rozporu s § 17 odst. 10 nezajistí, aby prodej zboží nebo
poskytování služeb pomocí automatů neumožňovaly získat určité druhy
zboží osobám chráněným zvláštním zákonem,

j) poruší podmínku stanovenou živnostenským úřadem pro provozování
koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

k) v rozporu s § 31 odst. 2

1. neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,
nebo

2. neprokáže vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektům
nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání,
sídlo nebo organizační složku podniku,

l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu
nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo
předmětu smluvního vztahu,

m) v rozporu s § 31 odst. 6 neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31
odst. 4 a 5,

n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo
zprostředkuje jeho nákup,

o) v rozporu s § 31 odst. 8 nezajistí, aby v provozovně určené pro
prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo
provozní době určené pro styk se spotřebiteli byla přítomna osoba
splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka,

p) v rozporu s § 31 odst. 9 nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali
splnění podmínky bezúhonnosti,

q) neoznámí přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11,

r) neoznámí pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

s) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí
služby podle § 31 odst. 14,

t) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí, zda provozuje živnost, nebo
nedoloží doklady,

u) v rozporu s § 31 odst. 16 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají
doklad o splnění způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními
právními předpisy nebo doklad o znalosti bezpečnostních předpisů nebo
předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,

v) doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo
b),

w) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů
a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží
doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti
volné, nebo

x) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů
a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi,
nebo nepředloží doklady o nich,

y) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb podle § 69a
odst. 4.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i),
l), m), n), s), u),

b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
c), d), e), g), h), j), k), o), p), q), t), v), y),

c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f),

d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. w), x),

e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v
blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a
právnická nebo podnikající fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Na
blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o
blokovém řízení podle zvláštního zákona ^40).

§ 63

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je

a) živností volnou,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo

c) předmětem živnosti koncesované,

aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

§ 63a

zrušen

§ 64

Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají
obecní živnostenské úřady.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby41) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu
uložil.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500200