Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA II - Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA II - Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodná a závěrečná ustanovení

Paragrafy:   § 74   § 75   § 76   § 77   § 78   § 79   § 80   § 81  

§ 74

Zachování dosavadních oprávnění

(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona,
mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode
dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské
činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho
účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.

(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne
oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné,
nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem.
Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci
1.

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění
k podnikatelské činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží
živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona
doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že
ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto
předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení
dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské
oprávnění k činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému
úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující,
že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle
zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od
předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu
doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování
živnosti, živnostenské oprávnění jim nevznikne. V pochybnostech
rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou,
živnostenský úřad.

§ 75

(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která
je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo
rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo
za žádost o koncesi.

(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti,
o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu
považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení živnosti vázané.
Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k
žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.

(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz
způsobilosti a před účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci,
připojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při
rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného
orgánu státní správy.

§ 76

Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace,
jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i
fyzické osoby.

§ 77

Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k
činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak.

§ 78

zrušen

§ 79

Likvidace majetku po předlužení

(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti
zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace
majetku pro předlužení. ^47)

(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1.
lednem 1990, se nepřihlíží.

§ 80

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:

1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona
č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e,

2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů
a některých průmyslových podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o
znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o
úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,

3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších
průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků,

4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a
jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě
některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, ve
znění zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o
znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,

5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50
nebo více činnými osobami,

6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve
znění zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o
znárodnění ve stavebnictví,

7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,

8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a
výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.

§ 81

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.


Živnostenský zákon ›  ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA II - Přechodná a závěrečná ustanovení

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500216