Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA I - OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA I - OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI

OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Paragrafy:   § 45  

nadpis vypuštěn

§ 45

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací
živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství,
bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a
orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec, okres,
stát) a rodné příjmení,

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a)
obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu,
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště
mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl
povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České
republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a
orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje
uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky
podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození).
Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku
osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího
pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,

d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další
doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti
zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou
mobilních provozoven a automatů,

h) datum zahájení provozování živnosti,

i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat
živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít
povolený pobyt podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti
nejdéle na dobu povoleného pobytu,

j) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den
ohlášení.

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, jejíAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500183