Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - ČÁST - PŘÍLOHY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » ČÁST - PŘÍLOHY

PŘÍLOHY

Příloha 2

ŽIVNOSTI VÁZANÉ

(K § 23 a 24)

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
1 2 3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Diagnostická, zkušební pro diagnostickou, zkušební a poradenskou činnost v ochraně rostlin:
a poradenská činnost v ochraně odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
rostlin a ošetřování rostlin, o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů;
rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
organismům přípravky na ochranu škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
rostlin nebo biocidními přípravky:
přípravky a) odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 131/2006 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Geologické práce*) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního *) s výjimkou geologických prací, které jsou
prostředí**) hornickou činností nebo činností prováděnou
hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
č. 206/2002 Sb.

**) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění zákona
č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování tabáku a výroba a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
a maziv zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba nebezpečných chemických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb.,
látek a nebezpečných chemických zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, o chemických látkách a chemických přípravcích
přípravků a prodej chemických stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství, a o změně některých zákonů, ve znění
látek a chemických přípravků lékařství, veterinární lékařství, farmacii,přírodní vědy, pozdějších předpisů;
klasifikovaných jako vysoce zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*) b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii, přípravku se nepožaduje živnostenské
hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy, chemické látky a chemického přípravku je
zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe voboru, nebo současně předmětem další živnosti uvedené
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, č. 130/2008 Sb.
veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších
zákonů, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona;

pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
nebo
d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělánív oboru, nebo
e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebojiným dokladem o
kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a opravy sériově a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik – protetik podle *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz, b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz, technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz, v oboru, nebo s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným zdravotnických povoláních), ve znění
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nelékařských zdravotnických povolání
nebo diplomovaný oční technik, nebo a k výkonu činností souvisejících
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
nebo oční technik, nebo některých zákonů (zákon o nelékařských
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci zdravotnických povoláních), ve znění zákona
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným č. 125/2005 Sb.
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Podnikání v oblasti nakládání a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru o odpadech a o změně některých dalších
vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo zákonů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Projektová činnost ve výstavbě a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů o územním plánování a stavebním řádu
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrůa techniků činných ve (stavební zákon)
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na stavebnictvínebo architekturu
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění staveb, jejich změn a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
praxe v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
staveb, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Nákup a prodej kulturních a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**) nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo znění pozdějších předpisů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými pro a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zájmové chovy zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
účetnictví, vedení daňové b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění dobrovolných dražeb a) vysokoškolské vzdělání, nebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní
činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oceňování majetku pro*) pro oceňování věcí movitých a nemovitých: *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
- věci movité, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru podle § 45 odst. 4 věty první zákona
- věci nemovité, zaměřeném na oceňování majetku, nebo č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
- nehmotný majetek, b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání č. 130/2008 Sb., v souladu
- finanční majetek, podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
- podnik zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo způsobilosti
c) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle školách a o změně a doplnění dalších zákonů
zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2semestrů zaměřeného na (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
oceňování majetku dané kategorie, nebo č. 147/2001 Sb.
d) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního
studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování
majetku dané kategorie, nebo
e) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oboru;

pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na oceňování majetku, nebo
b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výkon zeměměřických činností*) a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a doplnění některých zákonů souvisejících
a 3 roky praxe v oboru, nebo s jeho zavedením, ve znění pozdějších
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném předpisů
na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickýma katastrálním**), **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
nebo zákona č. 186/2001 Sb.
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování návrhu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo standardizaci, katalogizaci a státním
b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe ověřování jakosti výrobků a služeb
v oboru, nebo určených k zajištění obrany státu
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a o změně živnostenského zákona, ve
a 3 roky praxe znění zákona č. 413/2005 Sb.
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklado odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Měření znečišťujících a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a pachových látek, ověřování zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie, nebo a o změně některých dalších zákonů
množství emisí skleníkových b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní (zákon o ochraně ovzduší),
plynů a zpracování rozptylových vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo ve znění pozdějších předpisů
studií c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Revize, prohlídky a zkoušky osvědčení vydané drážním správním úřadem § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Restaurování děl z oboru a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném
se jedná o předměty kulturní restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **) 3 roky praxe v restaurátorství, nebo a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném ve znění pozdějších předpisů
nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxev restaurátorství, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Speciální ochranná dezinfekce, pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci bez
dezinsekce a deratizace použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce,
- bez použití toxických nebo dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
vysoce toxických chemických a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
látek a chemických přípravků o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
s výjimkou speciální ochranné zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
dezinfekce, dezinsekce a b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
deratizace v potravinářských zákona;
a zemědělských provozech,
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci
- v potravinářských nebo v potravinářských nebo zemědělských provozech:
zemědělských provozech, a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
- toxickými nebo vysoce b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
toxickými chemickými látkami zákona;
nebo chemickými přípravky,
s výjimkou speciální ochranné pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci
dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce
v potravinářských nebo toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
zemědělských provozech speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Průvodcovská činnost a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
nebo změně některých zákonů (zákon o uznávání
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci výsledků dalšího vzdělávání)
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Vodní záchranářská služba osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany zaměřeném na požární ochranu, nebo ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
ochranu, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na požární ochranu, nebo
d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poskytování služeb v oblasti a) vysokoškolské vzdělání
bezpečnosti a ochrany zdraví při v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v
práci oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti
bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při
práci
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poskytování tělovýchovných a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*) zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo v souladu s předloženými doklady o odborné
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování autoškoly profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
v oboru o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pořádání kurzů k získání odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
znalostí k výkonu speciální o ochraně veřejného zdraví a o změně některýchsouvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a deratizace
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nelékařských zdravotnických povolání a k
nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka výkonu činností souvisejících s poskytováním
nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního zdravotní péče a o změně některých
předpisu**) souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ službách
Psychologické poradenství vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě
a diagnostika jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Drezúra zvířat a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže podle zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní a specializované způsobilosti k výkonu
asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického zdravotnického povolání lékaře, zubního
asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru 125/2005 Sb.
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle č. 125/2005 Sb.
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita
lidské kůže, vydaný zařízením akreditovanýmpodle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, a 4 roky
praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Masérské, rekondiční a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*),
nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra č. 125/2005 Sb.
nebo nevidomého a slabozrakého maséra podlezvláštního právního
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování solárií a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci č. 125/2005 Sb.
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, č. 125/2005 Sb.
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnoupracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehožpůsobnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, a 1rok praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Příloha 3

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

(K § 26 a 27)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka
způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje k žádosti
§ 27 odst. 3 o koncesi

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
1 2 3 4 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava a) vysokoškolské vzdělání ve studijním Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu ao
kvasného lihu, programu a studijním oboru zaměřeném změně a doplnění zákona
konzumního lihu, na potravinářskou technologii, č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních chemii, zemědělství, farmacii, podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů (s lékařství nebo veterinární ve znění pozdějších předpisů, a
výjimkou piva, ovocných lékařství, nebo zákona č. 587/1992 Sb.,
vín, ostatních vín b) vyšší odborné vzdělání v oboru o spotřebních daních, ve znění
a medoviny a ovocných vzdělání zaměřeném na potravinářskou pozdějších předpisů, (zákon o
destilátů získaných technologii, chemii, zemědělství, lihu), ve znění pozdějších
pěstitelským pálením) farmacii nebo veterinární lékařství předpisů
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou technologii,
chemii, zemědělství, nebo v oboru
laborant pro farmaceutickou výrobu a
3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava lihu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu programu a studijním oboru zaměřeném pozdějších předpisů
syntetického na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii a 3
roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo Ministerstvo průmyslu *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování, výbušnin: vysokoškolské vzdělání statutárního orgánu nebo členů a obchodu **) Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup ve studijním programu a studijním statutárního orgánu*) další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin oboru zaměřeném na technické vědy nebo některých funkcí ve státních
technologie; orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní
pro ničení a zneškodňování výbušnin: Republiky, České republiky
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a Slovenské republiky
vydané obvodním báňským úřadem a věk
nejméně 21 let; **) § 23, 35, 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění činnosti, výbušninách a o státní
nebo průkaz pyrotechnika nebo báňské správě, ve znění zákona
střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů č. 542/1991 Sb.
vydané obvodním báňským úřadem nebo
oprávnění technického vedoucího
odstřelů vydané Českým báňským úřadem

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, spolehlivost podnikatele nebo pro vývoj, výrobu, ničení, *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava, znehodnocování a ničení zbraní: statutárního orgánu nebo členů zneškodňování, střeliva Sb.
nákup, prodej, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*), Ministerstvo průmyslu
půjčování, uschovávání, programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin a obchodu***) **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**) 61/1988 Sb. , ve znění zákonač.
zbraní a střeliva 3 roky praxe v oboru, nebo a provádění činností s nimi 542/1991 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru musí podnikatelnebo odpovědný
vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
nebo technologie a 3 roky praxe odbornou způsobilost zneškodňování střeliva
v oboru, nebo stanovenou pro obor výzkum, § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní vývoj, ničení, zneškodňování, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.
zkouškou v oboru vzdělání zpracování, nákup a prodej
s technickým zaměřením a 3 roky výbušnin, a to přiměřeně
praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského
d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;

pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
a uschovávání zbraní a střeliva:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na ekonomii, vojenství, policii,
technické vědy nebo technologie a 1
rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na ekonomii,
vojenství, policii, technické vědy
nebo technologie a 2 roky praxe v
oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým, ekonomickým, vojenským
nebo policejním zaměřením a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání prodavač se
specializací na zbraně a střelivo
nebo v příbuzném oboru a 3 roky
praxe v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru
a nebo 1 rok praxe v obchodní
činnosti se zbraněmi a střelivem,
nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;

pro výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení střeliva:
odborná způsobilost stanovená pro
vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení zbraní,
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
věk nejméně 21 let;

pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo technologie,
studijní obor teorie a technologie
výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Nákup a prodej, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců souhlas okresního (městského, § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj, programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona obvodního) ředitelství Policie o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy, na technické vědy, ekonomii, č. 455/1991 Sb., ve znění České republiky věcmi využitelnými k obrannýma
uschovávání, vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 130/2008 Sb.) bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava, 21 let, nebo České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního vzdělání zaměřeném na technické o nakládání s bezpečnostním
materiálu vědy, ekonomii, vojenství nebo materiálem)
policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání s technickým, ekonomickým,
vojenským nebo policejním zaměřením
a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a l
rok praxe v oboru a věk nejméně 21
let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba, Státní energetická *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese inspekce o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající na technické vědy a 3 roky praxe v a není držitelem licence státní správy v energetických
licenci*) realizovaná oboru, nebo na výrobu tepelné energie odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné b) vyšší odborné vzdělání v oboru a licence na rozvod tepelné zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným vzdělání s technickým zaměřením energie,*) musíprokázat, že znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje a 6 roků praxe v oboru, nebo má technické předpoklady
nad 50 kW c) střední vzdělání s maturitní k zajištění výkonu koncesované **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání činnosti,**) a že touto o podrobnostech udělování licencí
s technickým zaměřením a 6 roků činností nedojde k ohrožení pro podnikání v energetických
praxe v oboru; života a činnosti osob, odvětvích
majetku či zájmu na ochranu
u zdrojů tepelné energie do životního prostředí. Fyzická
instalovaného výkonu 1 MW včetně a nebo právnická osoba, která
samostatného rozvodného zařízení žádá o udělení koncese, musí
tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
do 1 MW včetně postačuje: odpovědnosti.
a) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání s technickým
zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
provozování malých energetických
zdrojů vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Silniční motorová § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravní úřad zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb. dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní
vnitrostátní
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny
včetně,

- nákladní
vnitrostátní
provozovaná vozidly o
největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny,

- nákladní
mezinárodní provozovaná
vozidly o největší
povolené hmotnosti do
3,5 tuny včetně,

- nákladní
mezinárodní provozovaná
vozidly o největší
povolené hmotnosti nad
3,5 tuny,

- vnitrostátní
příležitostná osobní,

- mezinárodní
příležitostná osobní,

- vnitrostátní
veřejná linková,

- vnitrostátní
zvláštní linková,

- mezinárodní
linková,

- mezinárodní
kyvadlová,

- taxislužba
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní § 33a zákona č. 114/1995 Sb., Ministerstvo dopravy zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona o vnitrozemské plavbě, ve znění
č. 358/1999 Sb. pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Kontrolní testování odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 schválení provozovny Státní rostlinolékařská správa § 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
mechanizačních zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
prostředků na ochranu o rostlinolékařské péči a změně a o změně některých souvisejících
rostlin některých souvisejících zákonů, zákonů
ve znění zákona č. 131/2006 Sb.

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez spolehlivost podnikatele nebo *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického rozlišení druhu pyrotechnického statutárního orgánu nebo členů č. 451/1991 Sb.
průzkumu oprávnění a věk nejméně 21 let statutárního orgánu*)


------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění veřejných pro provádění veřejných dražeb Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb dobrovolných: o veřejných dražbách, ve znění
- dobrovolných a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok zákona č. 315/2006 Sb.
- nedobrovolných praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 9
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského
zákona;

pro provádění veřejných dražeb
nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 10
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování cestovní a) vysokoškolské vzdělání ve Ministerstvo pro místní *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře studijním programu a studijním oboru rozvoj**) ověřování a uznávání výsledků
zaměřeném na cestovní ruch, nebo dalšího vzdělávání a o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru některých zákonů(zákon o uznávání
vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, výsledků dalšího vzdělávání)
nebo
c) střední vzdělání s maturitní **) zákon č. 159/1999 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném o některých podmínkách podnikání
na cestovní ruch, nebo v oblasti cestovního ruchu
d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
praxe v oboru, nebo občanský zákoník, ve znění
e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky pozdějších předpisů, a zákona č.
praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb., o živnostenském
f) střední vzdělání s maturitní podnikání (živnostenský zákon),
zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo ve znění pozdějších předpisů
g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 6
let praxe v oboru, nebo
h) doklad o dílčí kvalifikaci pro
provozování cestovní kanceláře podle
zvláštního právního předpisu*) a 2
roky praxe v oboru
i) doklady podle § 7 odst. 5
písm. b),c), f), g), h) nebo i)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------


Ostraha a) vysokoškolské vzdělání nebo spolehlivost vyhláška
majetku a vyšší odborné vzdělání právnického, podnikatele, o obsahu
osob bezpečnostního nebo obdobného statutárního - a rozsahu
zaměření, orgánu a - kvalifikace
b) střední vzdělání s maturitní členů - pro výkon
zkouškou v oboru bezpečnostním statutárního - fyzické ostrahy
nebo právním a 3 roky praxe, nebo orgánu, a služby soukromého
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou bezúhonnost - detektiva
a osvědčení o odborné kvalifikaci a odborná - a vyšetřovatele,
pro příslušnou pracovní činnost vydané způsobilost - § 1 odst. 5 zákona
s platností na 5 let zařízením zaměstnanců - č. 451/1991 Sb.
akreditovaným podle zvláštních (§ 6a odst. 3, -
právních předpisů Ministerstvem § 31a a příloha -
školství, mládeže a tělovýchovy, č. 5 zákona -
za podmínek stanovených zvláštním č. 455/1991 Sb., -
právním předpisem a 3 roky praxe, ve znění -
za příbuzný obor lze považovat službu zákona -
v Policii České republiky, obecní č. 274/2008 Sb.) -
policii, Justiční stráži, Vojenské policii -
atd. -
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Služby a) vysokoškolské vzdělání nebo spolehlivost - vyhláška
soukromých vyšší odborné vzdělání právnického, podnikatele, - o obsahu
detektivů bezpečnostního nebo obdobného statutárního - a rozsahu
zaměření a jeden rok praxe, orgánu a - kvalifikace
b) střední vzdělání s maturitní členů pro výkon
zkouškou v oboru bezpečnostním statutárního - fyzické
nebo právním a 3 roky praxe, nebo orgánu - ostrahy
c) střední vzdělání s maturitní bezúhonnost - a služby
zkouškou a osvědčení o odborné a odborná soukromého
kvalifikaci pro příslušnou způsobilost - detektiva a vyšetřovatele,
pracovní činnost vydané s platností podnikatele - § 1 odst. 5
na 5 let zařízením akreditovaným podle a zaměstnanců - zákona
zvláštních právních předpisů a zdravotní - č. 451/1991 Sb.“.
Ministerstvem školství, mládeže a způsobilost -
tělovýchovy, za podmínek stanovených zaměstnanců -
zvláštním právním předpisem a 3 roky (§ 6a odst. 3, -
praxe, § 31a a -
za příbuzný obor lze považovat příloha č. 5 -
službu v Policii České republiky, zákona č. 455/ -
obecní policii, Justiční stráži, /1991 Sb.,
Vojenské policii atd. ve znění zákona -
č. 274/2008 Sb.)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců
služeb k ochraně programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6a odst. 3 zákona
majetku a osob na strojírenství, elektrotechniku, č. 455/1991 Sb., ve znění

telekomunikace nebo výpočetní zákona č. 130/2008 Sb.)
techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku, telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 2 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 2 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vedení spisovny a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok schválení provozovny a Státní oblastní archiv § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb.,
praxe v administrativě, nebo bezúhonnost všech zaměstnanců příslušný podle místa o archivnictví a spisové
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky (§ 6 odst. 2 provozovny službě a o změně některých zákonů
praxe v administrativě, nebo zákona č. 455/1991 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní ve znění zákonač. 130/2008
zkouškou a 3 roky praxe Sb.)
v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování střelnic a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)
kulturu, tělovýchovu a sport a 2
roky praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou kulturu,
tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
řízení střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na vojenství nebo policii a 2 roky
praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
střeleb a 3 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění trhacích a) oprávnění nebo průkaz střelmistra spolehlivost podnikatele nebo *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
a ohňostrojných prací vydané obvodním báňským úřadem*) a statutárního orgánu nebo členů ve znění zákona 542/1991 Sb.
věk nejméně 21 let, nebo statutárního orgánu**)
b) oprávnění technického vedoucího **) § 1 odst. 5 zákona
odstřelů vydané Českým báňským č. 451/1991 Sb.
úřadem*) a věk nejméně 24 let, nebo
c) oprávnění nebo průkaz odpalovače
ohňostrojů vydané obvodním báňským
úřadem*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování pohřební § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
služby pohřebnictví a o změně některých stanice o pohřebnictví a o změně
zákonů některých zákonů, ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění balzamace § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické stanice § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
a konzervace pohřebnictví a o změně některých o pohřebnictví a o změně
zákonů některých zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování krematoria § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické stanice § 13 odst. 4 zákona
pohřebnictví a o změně některých č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákonů, a o změně některých zákonů, ve
ve znění zákona č. 67/2006 Sb. znění zákona č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Příloha 4

ŽIVNOST VOLNÁ

(K § 25 odst. 2)

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné

1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,
lesnictví a myslivost

2. Činnost odborného lesního hospodáře

3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

8. Pěstitelské pálení

9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a
slaměných výrobků

13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací
práce

15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických
prostředků

18. Výroba hnojiv

19. Výroba plastových a pryžových výrobků

20. Výroba a zpracování skla

21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových
výrobků

22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

23. Broušení technického a šperkového kamene

24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a
jejich slitin

25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů

27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a
fotografických přístrojů a zařízení

29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a
opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení
pracujících na malém napětí

30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

31. Výroba strojů a zařízení

32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

33. Stavba a výroba plavidel

34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy,
modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí,
letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze
tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových
dopravních prostředků

37. Výroba a opravy čalounických výrobků

38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských
kočárků

39. Výroba zdravotnických prostředků

40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru,
výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků,
upomínkových předmětů

42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební
činnosti

46. Sklenářské práce, rámování a paspartování

47. Zprostředkování obchodu a služeb

48. Velkoobchod a maloobchod

49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové
dopravy)

52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické
činnosti v dopravě

53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení

54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb

55. Ubytovací služby

56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové
portály

57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

59. Pronájem a půjčování věcí movitých

60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a
posudků

61. Projektování pozemkových úprav

62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské
práce

63. Projektování elektrických zařízení

64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd

65. Testování, měření, analýzy a kontroly

66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

68. Fotografické služby

69. Překladatelská a tlumočnická činnost

70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy

71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti

73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí

74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti

75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového
textilu a osobního zboží

76. Poskytování technických služeb

77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy,
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Příloha 5

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné
způsobilosti pro výkon těchto činností

(K § 7 odst. 6)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
1 2 3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a *) vyhláška č. 524/2004 Sb., o
pro zájmové chovy studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a akreditaci zařízení k provádění
hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném a zájemců o zaměstnání
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství,
nebo **) zákon č. 18/2004 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru o uznávání odborné kvalifikace a
vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
nebo veterinářství, nebo příslušníků členských států
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Evropské unie a o změně některých
zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku, zákonů (zákon o uznávání odborné
nebo kvalifikace), ve znění pozdějších
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o předpisů
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Průvodcovská činnost a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí
horská kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle *) zákon č. 179/2006 Sb., o
zvláštního právního předpisu*) ověřování a uznávání výsledků
b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o dalšího vzdělávání a o změně
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost některých zákonů (zákon
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem vzdělávání)
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost **) vyhláška č. 524/2004 Sb.
provozována, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) pozdějších předpisů
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu***)

-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným báňské záchranné službě, ve znění
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo vyhlášky č. 87/2006 Sb.
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
b) doklad o specializaci báňský záchranář**) – potápěč, pozdějších předpisů
nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
a sportovních služeb na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
v oblasti… b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, pozdějších předpisů
tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
instituce tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení
(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním
vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Péče o dítě do tří let a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo způsobilosti k výkonu nelékařských
všeobecného sanitáře podle zvláštního právního nebo zdravotnických povolání a k výkonu
předpisu,*) odborná způsobilost k výkonu povolání činností souvisejících
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních s poskytováním zdravotní péče
službách podle zvláštního právního předpisu,**) nebo a o změně některých souvisejících
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru zákonů (zákon o nelékařských
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zdravotnických povoláních), ve
zákoníku)nebo v pracovněprávním vztahu, nebo znění zákona č. 125/2005 Sb.
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle **) zákon č. 108/2006 Sb., o
zvláštního právního předpisu***) sociálních službách
***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže nebo odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné a specializované způsobilosti k
sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního lékaře, zubního lékaře
právního předpisu**), nebo a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním 125/2005 Sb.
listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení
o rekvalifikaci***) pro činnosti, při kterých je **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
porušována integrita lidské kůže, nebo jiný doklad zákona č. 125/2005 Sb.
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, znění pozdějších předpisů
v němž je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné způsobilosti pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru,
nebo
e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Masérské, rekondiční a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby specializovaná způsobilost v oboru specializace zákona č. 125/2005 Sb.
rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné
lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
b) odborná způsobilost k výkonu povolání zákona č. 125/2005 Sb.
fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého
a slabozrakého maséra podle zvláštního právního ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného znění pozdějších předpisů
zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Provozování solárií a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Kosmetické služby a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Pedikúra, manikúra a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
studijního programu a studijního oboru zaměřeném
na oblast živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------

Ostraha majetku a osob a) minimálně střední vzdělání s maturitní vyhláška
zkouškou v oboru bezpečnostním, právním o obsahu a rozsahu
nebo obdobném, nebo kvalifikace pro výkon
b) osvědčení o odborné kvalifikaci pro fyzické ostrahy
příslušnou pracovní činnost vydávaným a služby soukromého
s platností na 5 let zařízením akreditovaným detektiva a vyšetřovatele,
podle zvláštních právních předpisů zákon č. 18/2004 Sb.,
Ministerstvem školství, mládeže ve znění pozdějších
a tělovýchovy, za podmínek stanovených předpisů
zvláštním právním předpisem nebo doklad
o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu
Služby soukromých a) minimálně střední vzdělání s maturitní vyhláška
detektivů zkouškou v oboru bezpečnostním, právním o obsahu
nebo obdobném, nebo a rozsahu
b) minimálně střední vzdělání s maturitní kvalifikace
zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro výkon fyzické
pro příslušnou pracovní činnost vydávaným ostrahy a služby
s platností na 5 let zařízením akreditovaným soukromého
podle zvláštních právních předpisů detektiva a
Ministerstvem školství, mládeže vyšetřovatele,
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, za zákon č. 18/2004 Sb.,
podmínek stanoveným zvláštním právním ve znění pozdějších
předpisem, nebo doklad o uznání odborné předpisů“.
kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------


Živnostenský zákon ›  ČÁST - PŘÍLOHY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500240