Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA I - Předmět úpravy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA I - Předmět úpravy

Předmět úpravy

Paragrafy:   § 1   § 2   § 3   § 4  

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen
"živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

Živnost

§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,
na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených tímto zákonem.

§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické
osobě,

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními
zákony, jejich původci nebo autory, ^2)

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s
právem autorským podle zvláštního právního předpisu, ^2a)

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ^2b)

e) provádění archeologických výzkumů. ^2c)

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických
osob:

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ^2d), nelékařských zdravotnických
pracovníků ^2e) při poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů,

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně
pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při
šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, ^3)

c) advokátů, ^4) notářů ^5a) a patentových zástupců ^6) a soudních
exekutorů, ^6a)

d) znalců a tlumočníků, ^7)

e) auditorů ^8) a daňových poradců, ^8a)

f) burzovních dohodců ^8b ^8b),

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů ^9) a
rozhodců při rozhodování majetkových sporů, ^9a)

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, ^10)

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve
výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a
svobodní inženýři, ^10a)

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako
svobodné povolání ^10b).

(3) Živností dále není:

a) činnost bank, ^11) institucí elektronických peněz ^11a), provozovatelů
platebních systémů ^11b), činnost osob provádějících nebo
zprostředkovávajících převody peněžních prostředků ^11c), činnost osob
podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti ^11d ^11d),
činnost osob podnikajících na základě devizové licence ^11d ^11d),
pojišťoven, ^12 ^12) zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a
samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných
matematiků, ^12 ^12) penzijních fondů, ^12a) spořitelních a úvěrních
družstev, ^12b) komoditních burz ^8b ^8b), organizátorů regulovaných
trhů ^13b ^13b ^13b ^13b ^13b), obchodníků s cennými papíry ^13b ^13b ^13b ^13b ^13b) a jejich vázaných
zástupců ^13b ^13b ^13b ^13b ^13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním
investováním ^13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s
cennými papíry, ^13a) činnosti osob provádějících přijímání a předávání
pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů
za podmínek stanovených zvláštním zákonem ^13b ^13b ^13b ^13b ^13b) a jejich vázaných
zástupců ^13b ^13b ^13b ^13b ^13b),

b) pořádání loterií a jiných podobných her, ^14)

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, ^15)

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu,
distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba
tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle
zvláštního právního předpisu, ^16)

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za
účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování
odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní
drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov, ^17)

h) provozování dráhy a drážní dopravy, ^18)

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního
předpisu, ^19)

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv, ^20)

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s
některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek
podle zvláštního zákona, ^21)

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního
zkušebnictví, ^22)

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem, ^22a)

n) výkon inspekce práce ^22b),

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání, ^23)

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k
uspokojování sexuálních potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání, ^23a)

s) provozování stanic technické kontroly, ^23c)

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních
zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a
programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního
předpisu, ^23d)

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, ^23e)

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých
prací a poskytování leteckých služeb, ^23f)

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů ^23h)
vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,

y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami,
jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního
právního předpisu, ^23i)

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů
a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, ^23j)

aa) provozování pohřebišť, ^23k)

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního
právního předpisu, ^23l)

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a
toxinem, ^23m)

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané
Ministerstvem životního prostředí, ^23n)

ae) archivnictví, ^23o)

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního
předpisu ^23p),

ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné
způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního
zákona ^23q),

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

§ 4

zrušen


Živnostenský zákon ›  ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení ›  HLAVA I - Předmět úpravy

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500130