Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Příloha 2 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Příloha 2

Příloha 2

ŽIVNOSTI VÁZANÉ

(K § 23 a 24)

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
1 2 3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Diagnostická, zkušební pro diagnostickou, zkušební a poradenskou činnost v ochraně rostlin:
a poradenská činnost v ochraně odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
rostlin a ošetřování rostlin, o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů;
rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
organismům přípravky na ochranu škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
rostlin nebo biocidními přípravky:
přípravky a) odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 131/2006 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Geologické práce*) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního *) s výjimkou geologických prací, které jsou
prostředí**) hornickou činností nebo činností prováděnou
hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
č. 206/2002 Sb.

**) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění zákona
č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování tabáku a výroba a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
a maziv zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba nebezpečných chemických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb.,
látek a nebezpečných chemických zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, o chemických látkách a chemických přípravcích
přípravků a prodej chemických stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství, a o změně některých zákonů, ve znění
látek a chemických přípravků lékařství, veterinární lékařství, farmacii,přírodní vědy, pozdějších předpisů;
klasifikovaných jako vysoce zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*) b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii, přípravku se nepožaduje živnostenské
hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy, chemické látky a chemického přípravku je
zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe voboru, nebo současně předmětem další živnosti uvedené
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, č. 130/2008 Sb.
veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších
zákonů, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona;

pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
nebo
d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělánív oboru, nebo
e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebojiným dokladem o
kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a opravy sériově a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik – protetik podle *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz, b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz, technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz, v oboru, nebo s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným zdravotnických povoláních), ve znění
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nelékařských zdravotnických povolání
nebo diplomovaný oční technik, nebo a k výkonu činností souvisejících
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
nebo oční technik, nebo některých zákonů (zákon o nelékařských
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci zdravotnických povoláních), ve znění zákona
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným č. 125/2005 Sb.
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Podnikání v oblasti nakládání a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru o odpadech a o změně některých dalších
vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo zákonů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Projektová činnost ve výstavbě a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů o územním plánování a stavebním řádu
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrůa techniků činných ve (stavební zákon)
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na stavebnictvínebo architekturu
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění staveb, jejich změn a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
praxe v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
staveb, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Nákup a prodej kulturních a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**) nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo znění pozdějších předpisů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými pro a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zájmové chovy zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
účetnictví, vedení daňové b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění dobrovolných dražeb a) vysokoškolské vzdělání, nebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní
činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oceňování majetku pro*) pro oceňování věcí movitých a nemovitých: *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
- věci movité, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru podle § 45 odst. 4 věty první zákona
- věci nemovité, zaměřeném na oceňování majetku, nebo č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
- nehmotný majetek, b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání č. 130/2008 Sb., v souladu
- finanční majetek, podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
- podnik zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo způsobilosti
c) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle školách a o změně a doplnění dalších zákonů
zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2semestrů zaměřeného na (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
oceňování majetku dané kategorie, nebo č. 147/2001 Sb.
d) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního
studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování
majetku dané kategorie, nebo
e) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oboru;

pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na oceňování majetku, nebo
b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výkon zeměměřických činností*) a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a doplnění některých zákonů souvisejících
a 3 roky praxe v oboru, nebo s jeho zavedením, ve znění pozdějších
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném předpisů
na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickýma katastrálním**), **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
nebo zákona č. 186/2001 Sb.
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování návrhu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo standardizaci, katalogizaci a státním
b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe ověřování jakosti výrobků a služeb
v oboru, nebo určených k zajištění obrany státu
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a o změně živnostenského zákona, ve
a 3 roky praxe znění zákona č. 413/2005 Sb.
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklado odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Měření znečišťujících a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a pachových látek, ověřování zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie, nebo a o změně některých dalších zákonů
množství emisí skleníkových b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní (zákon o ochraně ovzduší),
plynů a zpracování rozptylových vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo ve znění pozdějších předpisů
studií c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Revize, prohlídky a zkoušky osvědčení vydané drážním správním úřadem § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Restaurování děl z oboru a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném
se jedná o předměty kulturní restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **) 3 roky praxe v restaurátorství, nebo a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném ve znění pozdějších předpisů
nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxev restaurátorství, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Speciální ochranná dezinfekce, pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci bez
dezinsekce a deratizace použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce,
- bez použití toxických nebo dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
vysoce toxických chemických a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
látek a chemických přípravků o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
s výjimkou speciální ochranné zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
dezinfekce, dezinsekce a b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
deratizace v potravinářských zákona;
a zemědělských provozech,
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci
- v potravinářských nebo v potravinářských nebo zemědělských provozech:
zemědělských provozech, a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
- toxickými nebo vysoce b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
toxickými chemickými látkami zákona;
nebo chemickými přípravky,
s výjimkou speciální ochranné pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci
dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce
v potravinářských nebo toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
zemědělských provozech speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Průvodcovská činnost a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
nebo změně některých zákonů (zákon o uznávání
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci výsledků dalšího vzdělávání)
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Vodní záchranářská služba osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany zaměřeném na požární ochranu, nebo ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
ochranu, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na požární ochranu, nebo
d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poskytování služeb v oblasti a) vysokoškolské vzdělání
bezpečnosti a ochrany zdraví při v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v
práci oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti
bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při
práci
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poskytování tělovýchovných a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*) zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo v souladu s předloženými doklady o odborné
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování autoškoly profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
v oboru o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pořádání kurzů k získání odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
znalostí k výkonu speciální o ochraně veřejného zdraví a o změně některýchsouvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a deratizace
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nelékařských zdravotnických povolání a k
nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka výkonu činností souvisejících s poskytováním
nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního zdravotní péče a o změně některých
předpisu**) souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ službách
Psychologické poradenství vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě
a diagnostika jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Drezúra zvířat a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže podle zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní a specializované způsobilosti k výkonu
asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického zdravotnického povolání lékaře, zubního
asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru 125/2005 Sb.
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle č. 125/2005 Sb.
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita
lidské kůže, vydaný zařízením akreditovanýmpodle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, a 4 roky
praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Masérské, rekondiční a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*),
nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra č. 125/2005 Sb.
nebo nevidomého a slabozrakého maséra podlezvláštního právního
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování solárií a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci č. 125/2005 Sb.
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, č. 125/2005 Sb.
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnoupracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehožpůsobnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, a 1rok praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------


Živnostenský zákon ›  Příloha 2

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500242