Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - HLAVA II - ŘÍZENÍ O KONCESI 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » HLAVA II - ŘÍZENÍ O KONCESI

ŘÍZENÍ O KONCESI

Paragrafy:   § 50   § 51   § 52   § 53   § 54   § 55   § 56  

§ 50

Náležitosti žádosti o koncesi

(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o
vydání koncese u živnostenského úřadu.

(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až
5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést
v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo
jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost,
popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného
zástupce,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost
odpovědného zástupce.

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle
zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí
stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto
zákona.

§ 51

(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti
o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k
odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může
živnostenský úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i
opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o
udělení koncese přerušuje.

(2) Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě,
živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel
závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.

§ 52

Projednání žádosti

(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy
č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření
orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi,
spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou
nezbytné k zaujetí stanoviska; tento orgán je povinen zaujmout
stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není
stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. Toto
stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v
příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s
podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

(2) Vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, může si
živnostenský úřad vyžádat i vyjádření dalších orgánů, které jsou
povinny je zaslat nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1.

(3) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je
povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5,
postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.

§ 53

Rozhodování o koncesi

(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou
splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda
netrvá překážka provozování živnosti.

(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo
nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle
přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.

(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno
živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a
splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne
živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o
udělení koncese.

(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu
povoleného pobytu.

(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení
§ 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V
rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky
provozování živnosti podle § 27 odst. 3.

§ 54

nadpis vypuštěn

(1) Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli
vydá výpis.

(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11
obdobně.

§ 55

nadpis vypuštěn

(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí
obdobně.

(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o
pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým
způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu,
který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1.

§ 56

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi

(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako
náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode
dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již
zapsané v obchodním rejstříku.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle
okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis
změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo
informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení
provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění

(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování
živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese
z vlastního nebo jiného podnětu. Následně provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle
§ 54 odst. 1.

(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje
přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v
rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský
úřad z vlastního nebo jiného podnětu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500185