Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Příloha 5 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Příloha 5

Příloha 5

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné
způsobilosti pro výkon těchto činností

(K § 7 odst. 6)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
1 2 3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a *) vyhláška č. 524/2004 Sb., o
pro zájmové chovy studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a akreditaci zařízení k provádění
hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném a zájemců o zaměstnání
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství,
nebo **) zákon č. 18/2004 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru o uznávání odborné kvalifikace a
vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
nebo veterinářství, nebo příslušníků členských států
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Evropské unie a o změně některých
zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku, zákonů (zákon o uznávání odborné
nebo kvalifikace), ve znění pozdějších
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o předpisů
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Průvodcovská činnost a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí
horská kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle *) zákon č. 179/2006 Sb., o
zvláštního právního předpisu*) ověřování a uznávání výsledků
b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o dalšího vzdělávání a o změně
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost některých zákonů (zákon
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem vzdělávání)
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost **) vyhláška č. 524/2004 Sb.
provozována, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) pozdějších předpisů
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu***)

-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným báňské záchranné službě, ve znění
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo vyhlášky č. 87/2006 Sb.
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
b) doklad o specializaci báňský záchranář**) – potápěč, pozdějších předpisů
nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
a sportovních služeb na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
v oblasti… b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, pozdějších předpisů
tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
instituce tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení
(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním
vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Péče o dítě do tří let a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo způsobilosti k výkonu nelékařských
všeobecného sanitáře podle zvláštního právního nebo zdravotnických povolání a k výkonu
předpisu,*) odborná způsobilost k výkonu povolání činností souvisejících
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních s poskytováním zdravotní péče
službách podle zvláštního právního předpisu,**) nebo a o změně některých souvisejících
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru zákonů (zákon o nelékařských
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zdravotnických povoláních), ve
zákoníku)nebo v pracovněprávním vztahu, nebo znění zákona č. 125/2005 Sb.
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle **) zákon č. 108/2006 Sb., o
zvláštního právního předpisu***) sociálních službách
***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže nebo odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné a specializované způsobilosti k
sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního lékaře, zubního lékaře
právního předpisu**), nebo a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním 125/2005 Sb.
listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení
o rekvalifikaci***) pro činnosti, při kterých je **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
porušována integrita lidské kůže, nebo jiný doklad zákona č. 125/2005 Sb.
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, znění pozdějších předpisů
v němž je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné způsobilosti pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru,
nebo
e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Masérské, rekondiční a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby specializovaná způsobilost v oboru specializace zákona č. 125/2005 Sb.
rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné
lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
b) odborná způsobilost k výkonu povolání zákona č. 125/2005 Sb.
fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého
a slabozrakého maséra podle zvláštního právního ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného znění pozdějších předpisů
zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Provozování solárií a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Kosmetické služby a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Pedikúra, manikúra a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
studijního programu a studijního oboru zaměřeném
na oblast živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------

Ostraha majetku a osob a) minimálně střední vzdělání s maturitní vyhláška
zkouškou v oboru bezpečnostním, právním o obsahu a rozsahu
nebo obdobném, nebo kvalifikace pro výkon
b) osvědčení o odborné kvalifikaci pro fyzické ostrahy
příslušnou pracovní činnost vydávaným a služby soukromého
s platností na 5 let zařízením akreditovaným detektiva a vyšetřovatele,
podle zvláštních právních předpisů zákon č. 18/2004 Sb.,
Ministerstvem školství, mládeže ve znění pozdějších
a tělovýchovy, za podmínek stanovených předpisů
zvláštním právním předpisem nebo doklad
o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu
Služby soukromých a) minimálně střední vzdělání s maturitní vyhláška
detektivů zkouškou v oboru bezpečnostním, právním o obsahu
nebo obdobném, nebo a rozsahu
b) minimálně střední vzdělání s maturitní kvalifikace
zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro výkon fyzické
pro příslušnou pracovní činnost vydávaným ostrahy a služby
s platností na 5 let zařízením akreditovaným soukromého
podle zvláštních právních předpisů detektiva a
Ministerstvem školství, mládeže vyšetřovatele,
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, za zákon č. 18/2004 Sb.,
podmínek stanoveným zvláštním právním ve znění pozdějších
předpisem, nebo doklad o uznání odborné předpisů“.
kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------


Živnostenský zákon ›  Příloha 5

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500245