Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 5 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 5

§ 5

Subjekty oprávněné provozovat živnost

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li
podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní
povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v
případech vymezených tímto zákonem.

(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území
České republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České
republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická
osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České
republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto
zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. ^24)

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující
určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho
překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků, ^24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém
jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných
dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti
podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady
předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo
právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li
pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo
otisku razítka.

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky
provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona ^24b) povinnost
mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení
živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza
k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost
doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou
osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost
prostřednictvím organizační složky svého podniku ^24c).

(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její
rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako
česká osoba.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500136