Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 6 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 6

§ 6

Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami,
pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s
jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody
v trvání nejméně jednoho roku, nebo

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení
písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s
podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen ^25a).

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u
zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo
b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu ^25b). Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500137