Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 6a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 6a

§ 6a

(1) Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování
služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku,
ostrahou při přepravě peněz a jejich zpracování, cenností či jiného
majetku, ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech
konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo
lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních
rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

(2) Koncesovaná živnost služby soukromých detektivů zahrnuje
poskytování služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním
skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před
soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se
fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů,
získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním
protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a
jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem.

(3) Bezúhonným pro provozování koncesovaných živností ostraha majetku a
osob, služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob podle tohoto zákona není ten,

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v
posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v
rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě
pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal
trestný čin, v rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně
podmíněně zastaveno a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má
být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v
trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s předmětem této podnikatelské činnosti,

d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 4 uvede nesprávné údaje
nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

(4) Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny podle odstavce 3
písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ^25b), který nesmí být
starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 3 písm. b) a c) prokazuje
žadatel o vydání koncesní listiny čestným prohlášením, které nesmí být
starší 3 měsíců.

(5) Uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec je povinen podnikateli nebo
osobě, která jedná za podnikatele v pracovněprávních vztazích, do 15
dnů písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K
oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v
oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který
jej vydal.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500138