Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 7 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 7

§ 7

Zvláštní podmínky provozování živnosti

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná
způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po
vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u
podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování
dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce
pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným
jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným
podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními
předpisy. ^22b)

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru,
rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností
náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně
výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného
oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku
nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou
bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem
živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce
odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním,
členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za
příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných
pracovních postupů a odborných znalostí.

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné
kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném
členském státě Evropské unie

a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu,
které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském
státě původu,

c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu,
které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském
státě původu,

d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná
osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v
pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více
než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně
3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení
podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a
potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost
nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí
být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním
žádosti o koncesi,

h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího
nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího
nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost
nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí
být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním
žádosti o koncesi, nebo

m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího
vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
činnosti v členském státě původu,

pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v
příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo
koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při
posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné
kvalifikace ^25c).

(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými
osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této
příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou
způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto
ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky
odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících
tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností
těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené
zvláštním právním předpisem.^25d)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500139