Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 8 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 8

§ 8

Překážky provozování živnosti

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové
podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu ^26),

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování
podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení
provozování podniku.

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po
dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů
insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo
právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení
konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro
uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka
provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí
o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou
ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou
splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro
řádné plnění finančních závazků.

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření,
jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek
se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může
taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením
živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného
insolvenčního správce.

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba,
na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se
vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným
souhlasem insolvenčního správce.

(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest
nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru
nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu
tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato
osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje
trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu;
provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává
nedotčeno.

(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno
živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit
ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo
příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o
zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o
udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po
uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500141