Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 10 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 10

§ 10

Živnostenské oprávnění

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění")
vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným
do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního
rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení
uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem; to
však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v § 47
odst. 6,

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení koncese.

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu, ^28b)
které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká
živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).

(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění

a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm.
a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením
živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné
správy ^28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti
vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které nejsou státními
příslušníky členských států Evropské unie, nebo zakladatelům, popřípadě
orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické
osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že
právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode
dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do
obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku ^28).

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem
jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh
na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu
vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro
vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

(6) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná
osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupceAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500143