Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 11 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 11

§ 11

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného
zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem,
která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování
živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.
Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než
čtyři podnikatele.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky
provozování živnosti podle § 6 a 7.

(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady
či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba,
u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Odpovědným
zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba,
které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to
po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu,
že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky
provozování živnosti (§ 7),

b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce
odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je
jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro
výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční
právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího
organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který
splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto
zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob,
ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení
výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu
do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení
výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o
ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.
Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle
oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem
doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li
odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce
den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji
funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto
zákonem.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží
podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá
účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení
výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému
úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu
funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení
výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit
den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení
podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení
oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný
zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den
pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li
podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového
odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti
pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že
provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy
to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně
s výjimkou odstavce 8.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500144