Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 13 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 13

§ 13

Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení
řízení o projednání dědictví:

a) správce dědictví ^29 ^29),

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner ^28a ^28a), i když není
dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování
živnosti,

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního
předpisu ^26); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo

e) pozůstalý manžel nebo partner ^28a ^28a) splňující podmínku uvedenou v
písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové.

(2) Pokud osoby uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e) hodlají
pokračovat v provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost
živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.
Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit
pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl
do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b),
c) a e) podmínky stanovené v § 6 a 7 nebo jsou-li u ní překážky podle §
8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon
vyžaduje, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Nesplňuje-li správce dědictví ^29 ^29) podle odstavce 1 písm. a) nebo
insolvenční správce podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 7,
musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(4) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby
uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e), pokud nabyly majetkového práva
vztahujícího se k provozování živnosti; tuto skutečnost musí do 1
měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu.
Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku
a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě
platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto
skutečnost uvede též ve výpisu.

(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 4 platí § 45, 46 a 50
obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500146