Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 14 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 14

§ 14

nadpis vypuštěn

Dojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního
právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva, k převodu jmění
společnosti na jednoho společníka , nebo k rozdělení společnosti
odštěpením podle zvláštního právního předpisu, ^29a ^29a) může právní
nástupce, který dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat
v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého
právního předchůdce za předpokladu, že do 15 dnů ode dne zániku svého
právního předchůdce nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se
povoluje zápis rozdělení společnosti odštěpením do obchodního
rejstříku, písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a
současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle
tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první
zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci
nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst.5 a 6,
§ 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500147