Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 17 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 17

§ 17

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je
živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné
zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen
„automat“) a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není
umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim
podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského
úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k
objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny
a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost
živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li
provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu,
může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel
je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení
provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti
podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o
koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení
podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro
provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů ^29b ^29b) a byla
řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba
odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba
adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a
umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji
zřizuje,

d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti
volné obor činnosti,

e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, provede
zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu
informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní
firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho
identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Mobilní provozovna a automat
musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese,
na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb
spotřebitelům ^29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou
automatů,

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli,
nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen,
nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném
místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud
prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí
automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování
služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám
chráněným zvláštními právními předpisy ^29e).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500150