Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 52 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 52

§ 52

Projednání žádosti

(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy
č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření
orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi,
spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou
nezbytné k zaujetí stanoviska; tento orgán je povinen zaujmout
stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není
stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. Toto
stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v
příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s
podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

(2) Vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, může si
živnostenský úřad vyžádat i vyjádření dalších orgánů, které jsou
povinny je zaslat nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1.

(3) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je
povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5,
postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500190