Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 53 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 53

§ 53

Rozhodování o koncesi

(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou
splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda
netrvá překážka provozování živnosti.

(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo
nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle
přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.

(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno
živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a
splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne
živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o
udělení koncese.

(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu
povoleného pobytu.

(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení
§ 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V
rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky
provozování živnosti podle § 27 odst. 3.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500191