Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 57 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 57

§ 57

(1) Živnostenské oprávnění zaniká:

a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce
dědictví nebo insolvenční správce; oprávnění však zanikne nejpozději
uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4,

b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,

c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu
určitou,

d) výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního
rejstříku,

e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1
písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo
živnostenské oprávnění omezeno, oznámí změnu data ukončení provozování
živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na
dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat
živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na
území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k
pobytu. Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak
učinila ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Není-li povolení
doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním
dnem této lhůty.

(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský
úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500195