Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 58 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 58

§ 58

(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c)
nebo § 6a odst. 3, ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) je živnost
provozována se souhlasem soudu podle § 12,

b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8
odst. 6 u živnosti volné,

c) podnikatel o to požádá, nebo

d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v
rozporu se zákonem (§ 47 odst. 10).

(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví
provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího
stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem
porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese,
tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský
úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění
provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k
pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.

(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v
odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže
podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené
rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními
předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na
návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel
neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli
živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu
delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení
provozování živnosti podle § 31 odst. 12.

(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo
části zařízení ^38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může
živnostenský úřad v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění
nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní
závady do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta
stanovena, do 1 roku od rozhodnutí.

(5) Zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 1 písm. a) a b),
odstavců 2, 3, 4 živnostenský úřad neprodleně oznámí na úřední desce
obecního úřadu příslušného podle sídla, místa podnikání nebo umístění
organizační složky podniku na území České republiky. V oznámení uvede
obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo
jméno a příjmení fyzické osoby, její identifikační číslo, sídlo, místo
podnikání, umístění organizační složky podniku zahraniční osoby na
území České republiky, předmět podnikání a datum, k němuž bylo
živnostenské oprávnění zrušeno. Oznámení musí být na úřední desce
zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.

(6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až
4 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat.
Doba pozastavení živnosti nesmí být delší než 1 rok.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500196